Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-26
Skrócona nazwa emitenta
REMOR SOLAR S.A.
Temat
Otrzymanie wezwania do zapłaty
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd REMOR SOLAR POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Reczu („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 czerwca 2024 r. powziął informację o doręczeniu Spółce wezwania do zapłaty skierowanego przez pełnomocnika, działającego w imieniu i na rzecz Atlas Energy Polska Ignasiak sp. k. z siedzibą we Wrocławiu („Atlas”), na łączną kwotę 14.400.000,00 zł („Wezwanie”).

W Wezwaniu wskazano, iż na tę kwotę składają się kwota odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania przez Spółkę w wysokości 11.400.000,00 zł oraz kwota nienależytego świadczenia spełnionego przez Atlas na rzecz Spółki w wysokości 3.000.000,00 zł. Argumentacja Atlas opiera się na niewykonaniu przez Spółkę zobowiązania wynikającego z uchwały walnego zgromadzenia o emisji warrantów subskrypcyjnych oraz umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych, przez co Atlas nie mógł w sposób prawidłowy nabyć akcji Spółki. Według Atlas, poniosła ona szkodę w postaci utraconych korzyści w wysokości odpowiadającej wartości 1.000.000 akcji Spółki, co zostało oszacowane na kwotę 11.400.000,00 zł.

Ponadto Atlas oświadczył, iż niewykonanie przez Spółkę zobowiązania wynikającego z przyznania Atlas warrantów sprawiło, że nie istniała podstawa prawna do spełnienia przez Atlas świadczenia na rzecz Spółki z tytułu zapłaty ceny emisyjnej za 1.000.000 akcji obejmowanych w wykonaniu warrantów subskrypcyjnych, przez co Spółka zobowiązana jest do zwrotu tej kwoty.

Atlas wyznaczył Spółce termin pięciu dni na zapłatę.

Zarząd Spółki wielokrotnie argumentował, iż nie doszło do prawidłowej realizacji uprawnień z warrantów, a co za tym idzie, emisji 1.000.000 akcji serii F, co dotychczas nie spotykało się z uznaniem Atlas. Argumentacja przedstawiona w Wezwaniu oraz żądanie zwrotu 3.000.000,00 zł wpłaconych przez Atlas, jak ujęto, bez podstawy prawnej, stanowi istotną zmianę tej narracji na zgodną w ocenie Zarządu Spółki ze stanem faktycznym.

Jednocześnie Zarząd przypomina, iż w dniu 11 czerwca 2024 r. wystosował do Atlas wezwanie do zapłaty na kwotę 37.769.637,72 zł, która do dnia dzisiejszego nie została uiszczona.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-26 Roman Gabryś Prezes Zarządu Roman Gabryś