Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-21
Skrócona nazwa emitenta
GEOTRANS S.A.
Temat
Uchylenie zaskarżonej decyzji administracyjnej oraz nałożenie na spółkę nowej administracyjnej kary pieniężnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż powziął informację o wydaniu przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska decyzji administracyjnej po rozpatrzeniu odwołania Spółki od decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 28 czerwca 2021 r. wymierzającej administracyjną karę pieniężną w wysokości 5 tys. zł w związku z naruszeniem art. 25 ust. 6a Ustawy o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.). W ramach wydanej decyzji administracyjnej Główny Inspektor Ochrony Środowiska orzekł o uchyleniu zaskarżonej decyzji i wymierzył Spółce nową administracyjną karę pieniężną w wysokości 1 tys. zł w związku z naruszeniem art. 25 ust. 6a Ustawy o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.). Wydana decyzja administracyjna jest ostateczna. Spółce przysługuje prawo wniesienia skargi na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji, jako informacji poufnej z uwagi, iż istnieje prawdopodobieństwo uprawomocnienia się ww. decyzji administracyjnej. Otrzymanie kolejnych prawomocnych administracyjnych kar pieniężnych, w skutek których ich suma przekroczy 150 tys. zł znacząco wpłynie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz będzie miało potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Spółka będzie na bieżąco informowała o przebiegu procesów odwoławczych oraz o wystąpieniu kolejnych decyzji administracyjnych w przedmiocie nałożenia kar pieniężnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-21 Przemysław Weremczuk Prezes Zarządu Przemysław Weremczuk