Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
 1. Nexity_Global_SF_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe Nexity Global S.A. za 2023 podpisy
 2. Nexity_Global_SZ_2024-04-30_pl.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu Nexity Global z działalności za 2023 podpisy
 3. Nexity_Global_SzB_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania podpisy
 4. Osw_Zarzadu_dot_Spr_2024-04-30_pl.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdawczości podpisy

Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
 1. Nexity_Global_SF_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe Nexity Global S.A. za 2023 podpisy
 2. Nexity_Global_SZ_2024-04-30_pl.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu Nexity Global z działalności za 2023 podpisy
 3. Nexity_Global_SzB_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania podpisy
 4. Osw_Zarzadu_dot_Spr_2024-04-30_pl.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdawczości podpisy

RR :

Firma: NEXITY GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Spis załączników:
 1. Nexity_Global_SF_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie finansowe Nexity Global SA za 2023
 2. Nexity_Global_SF_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe Nexity Global S.A. za 2023 podpisy
 3. Nexity_Global_SZ_2024-04-30_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu Nexity Global z działalności za 2023
 4. Nexity_Global_SZ_2024-04-30_pl.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu Nexity Global z działalności za 2023 podpisy
 5. Nexity_Global_SzB_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania
 6. Nexity_Global_SzB_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania podpisy
 7. NXG_List_Zarzadu_2024-04-30_pl.xhtmlList Zarządu do akcjonariuszy
 8. Osw_Zarzadu_dot_Spr_2024-04-30_pl.xhtmlOświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdawczości
 9. Osw_Zarzadu_dot_Spr_2024-04-30_pl.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdawczości podpisy
 10. Inf_Zarz_dot_wyb_aud_2024-04-30_pl.xhtmlInformacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
 11. ORN_OCN_2024-04-30_pl.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dot oceny sprawozdania
 12. ORN_dot_KA_2024-04-30_pl.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dot funkcjonowania KA i procedury wyboru audytora

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2 022 2023 2 022
I. Przychody ze sprzedaży 76,00 2 506,00 17,00 535,00
II. Koszty rodzajowe 356,00 2 006,00 79,00 428,00
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -281,00 424,00 -62,00 91,00
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -281,00 1 110,00 -62,00 237,00
V. Zysk (strata) netto -273,00 1 125,00 -60,00 240,00
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,03 0,11 -0,01 0,02
VIII. Aktywa trwałe 50,00 38,00 12,00 8,00
IX. Aktywa obrotowe 566,00 715,00 130,00 152,00
X. Kapitał własny -187,00 86,00 -43,00 18,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 20,00 12,00 5,00 2,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 783,00 655,00 180,00 140,00
XIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) -0,02 0,00 0,00 0,00
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -310,00 -267,00 -68,00 -57,00
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 100,00 0,00 22,00 0,00
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 200,00 265,00 44,00 57,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Nexity_Global_SF_2023-12-31_pl.xhtml
Nexity_Global_SF_2023-12-31_pl.xhtml
Sprawozdanie finansowe Nexity Global SA za 2023
Nexity_Global_SF_2023-12-31_pl.xhtml.xades
Nexity_Global_SF_2023-12-31_pl.xhtml.xades
Sprawozdanie finansowe Nexity Global S.A. za 2023 podpisy
Nexity_Global_SZ_2024-04-30_pl.xhtml
Nexity_Global_SZ_2024-04-30_pl.xhtml
Sprawozdanie Zarządu Nexity Global z działalności za 2023
Nexity_Global_SZ_2024-04-30_pl.xhtml.XAdES
Nexity_Global_SZ_2024-04-30_pl.xhtml.XAdES
Sprawozdanie Zarządu Nexity Global z działalności za 2023 podpisy
Nexity_Global_SzB_2023-12-31_pl.xhtml
Nexity_Global_SzB_2023-12-31_pl.xhtml
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania
Nexity_Global_SzB_2023-12-31_pl.xhtml.xades
Nexity_Global_SzB_2023-12-31_pl.xhtml.xades
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania podpisy
NXG_List_Zarzadu_2024-04-30_pl.xhtml
NXG_List_Zarzadu_2024-04-30_pl.xhtml
List Zarządu do akcjonariuszy
Osw_Zarzadu_dot_Spr_2024-04-30_pl.xhtml
Osw_Zarzadu_dot_Spr_2024-04-30_pl.xhtml
Oświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdawczości
Osw_Zarzadu_dot_Spr_2024-04-30_pl.xhtml.XAdES
Osw_Zarzadu_dot_Spr_2024-04-30_pl.xhtml.XAdES
Oświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdawczości podpisy
Inf_Zarz_dot_wyb_aud_2024-04-30_pl.xhtml
Inf_Zarz_dot_wyb_aud_2024-04-30_pl.xhtml
Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
ORN_OCN_2024-04-30_pl.xhtml
ORN_OCN_2024-04-30_pl.xhtml
Oświadczenie Rady Nadzorczej dot oceny sprawozdania
ORN_dot_KA_2024-04-30_pl.xhtml
ORN_dot_KA_2024-04-30_pl.xhtml
Oświadczenie Rady Nadzorczej dot funkcjonowania KA i procedury wyboru audytora
20240430_190424_1335133290_Inf_Zarz_dot_wyb_aud_2024-04-30_pl.xhtml

20240430_190424_1335133290_Nexity_Global_SF_2023-12-31_pl.xhtml

20240430_190424_1335133290_Nexity_Global_SF_2023-12-31_pl.xhtml.xades

20240430_190424_1335133290_Nexity_Global_SzB_2023-12-31_pl.xhtml

20240430_190424_1335133290_Nexity_Global_SzB_2023-12-31_pl.xhtml.xades

20240430_190424_1335133290_Nexity_Global_SZ_2024-04-30_pl.xhtml

20240430_190424_1335133290_Nexity_Global_SZ_2024-04-30_pl.xhtml.XAdES

20240430_190424_1335133290_NXG_List_Zarzadu_2024-04-30_pl.xhtml

20240430_190424_1335133290_ORN_dot_KA_2024-04-30_pl.xhtml

20240430_190424_1335133290_ORN_OCN_2024-04-30_pl.xhtml

20240430_190424_1335133290_Osw_Zarzadu_dot_Spr_2024-04-30_pl.xhtml

20240430_190424_1335133290_Osw_Zarzadu_dot_Spr_2024-04-30_pl.xhtml.XAdES