Banki

Wyższy rating DNB Banku Polska

EuroRating podwyższył rating nadany DNB Bankowi Polska o jeden stopień z poziomu BBB- do BBB. Perspektywa oceny kredytowej została określona jako stabilna.
Foto: Fotorzepa, Adam Burakowski

Podwyższenie ratingu wynika według agencji z systematycznie poprawiającego się profilu jego ryzyka kredytowego. „Wpływ na to ma m.in. rosnąca baza kapitałowa banku, przy jednoczesnym stabilnym wzroście wartości aktywów. Skutkuje to utrzymywaniem się wskaźników finansowania oraz regulacyjnych współczynników wypłacalności na stosunkowo wysokich i bezpiecznych poziomach" - dodano.

EuroRating zwraca uwagę na postępujący spadek udziału kredytów w sumie aktywów DNB Bank Polska – z bardzo wysokiego poziomu 86,5 proc. w 2012 roku do umiarkowanego 69,4 proc. na koniec 2017 roku. Jednocześnie bank powiększa bazę depozytową, dzięki czemu w ciągu dwóch ostatnich lat istotnie wzrósł udział finansowania udzielonych kredytów z krajowego rynku. Do czynników pozytywnych EuroRating zalicza również obserwowaną w ostatnich czterech latach poprawę wyników finansowych banku (na koniec 2017 roku wskaźnik ROA wzrósł do 0,7 proc.). Nadal niski pozostaje jednak wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE), który wciąż utrzymuje się na poziomach poniżej kosztu kapitału.

Na ogólną ocenę ratingową DNB Bank Polska pozytywnie wpływa także, oceniane przez EuroRating jako stosunkowo wysokie, prawdopodobieństwo wsparcia ze strony Grupy DNB – największej norweskiej grupy finansowej.

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, że według obecnych ocen agencji EuroRating nadany bankowi rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Pozytywnie na ocenę mogłoby oddziaływać utrzymywanie się współczynników kapitałowych na obecnych stosunkowo wysokich poziomach lub tym bardziej ich ewentualny dalszy wzrost; dalsza poprawa wypracowywanych wyników finansowych i wzrost wskaźnika rentowności aktywów; a także ewentualny dalszy spadek udziału kredytów w sumie aktywów.

Negatywny wpływ mógłby mieć ewentualny istotny spadek wartości współczynników kapitałowych lub spadek udziału kapitału własnego w pasywach; ewentualne znaczące pogorszenie uzyskiwanych wyników finansowych (w tym w szczególności generowanie strat); znaczny wzrost wartości udzielonych kredytów lub ponowny wzrost ich udziału w sumie aktywów; a także ewentualne istotne pogorszenie jakości portfela kredytów.


Wideo komentarz