Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-27
Skrócona nazwa emitenta
Robs Group Logistic SA
Temat
Zniesienie uprzywilejowania akcji serii A co do dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Robs Group Logistic S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że zgodnie z podjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Robs Group Logistic S.A. z dnia 27 czerwca 2024 roku zniesione zostało uprzywilejowanie 6.600.000 akcji serii A co do dywidendy w wysokości 150% dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji zwykłych na okaziciela. Zgodnie z uchwaloną zmianą statutu Spółki wszystkie akcje Spółki są tożsame odnoście wypłaty dywidendy.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny jej wpływ na wycenę akcji Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-27 Robert Dąbrowski Prezes Zarządu