Określenie perspektywy ratingu Alior Banku jako negatywnej związane jest z prognozowanym negatywnym wpływem kryzysu związanego z epidemią Covid-19 oraz dokonanej przez Radę Polityki Pieniężnej serii obniżek stóp procentowych na wyniki finansowe banku.

Wyższe ryzyko i niższe stopy

EuroRating zwraca uwagę na fakt, że jakość portfela kredytów Alior Banku pogarsza się systematycznie już od kilku lat. W efekcie na koniec I kwartału b.r. udział kredytów zagrożonych (NPL) wyniósł 13,7 proc., co jest poziomem dwa razy wyższym niż średnia w sektorze. Bank posiada stosunkowo duży portfel kredytów korporacyjnych, a ostatnich kwartałach miał kilka dużych ekspozycji (m.in. Ruch, Zakłady Mięsne Henryk Kania, Onico), na których poniósł straty. Udział kredytów z utratą wartości w segmencie klienta biznesowego wzrósł na koniec marca 2020 r. do wysokiego poziomu 20,5 proc. (wobec 14,4 proc. przed rokiem).

Agencja spodziewa się, że w rezultacie obserwowanego gwałtownego pogorszenia koniunktury gospodarczej, związanego ze skutkami epidemii Covid-19, jakość portfela kredytów Aliora może się nadal pogarszać, co w dalszym ciągu będzie obciążać wyniki finansowe banku. Podkreśla, że m.in. w efekcie dokonanych w ostatnich kwartałach wysokich odpisów wartości należności z tytułu udzielonych kredytów oraz utworzonych rezerw na zwrot prowizji kredytowych, znormalizowany wynik netto Aliora obniżył się w ciągu pięciu ostatnich kwartałów o dwie trzecie. Skutkowało to spadkiem wskaźnika zwrotu z aktywów (ROA) na koniec I kwartału 2020 r. do 0,3 proc., tj. najniższego poziomu od 10 lat.

Drugim istotnym czynnikiem, który będzie silnie negatywnie wpływał na wyniki finansowe banku w kolejnych kwartałach jest obniżenie przez RPP stóp procentowych NBP do rekordowo niskiego poziomu 0,1 proc.. Wpłynie to na spadek marży odsetkowej i w konsekwencji na wynik netto banku. Alior szacuje negatywny wpływ ostatnich decyzji RPP na swój wynik finansowy na ok. 500 mln zł rocznie. Dalszy spadek wyników, przy już wcześniej słabej rentowności, oznacza że Alior Bank w bieżącym roku, a także prawdopodobnie w 2021 roku, wygeneruje stosunkowo wysoką stratę, co przyczyni się do erozji wartości kapitału własnego i współczynników wypłacalności banku.

Co wpłynie na rating

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego bankowi ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Negatywny wpływ na rating Aliora miałoby: dalsze pogarszanie się jakości portfela kredytów; ewentualne kolejne wysokie straty na pojedynczych wysokich ekspozycjach kredytowych; dalszy spadek wyników finansowych (w tym w szczególności generowanie straty netto); spadek wartości kapitału własnego i jego udziału w sumie pasywów; spadek poziomu współczynników kapitałowych; a także utrzymywanie przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych NBP na poziomie bliskim zeru przez długi czas.

Pozytywnie na poziom oceny ratingowej banku mogłoby wpływać: ewentualna poprawa jakości portfela kredytów (spadek wskaźnika NPL); utrzymanie przez bank dodatnich wyników finansowych; ewentualny wzrost wartości kapitału własnego i poziomu współczynników kapitałowych; szybsze niż spodziewane podwyższenie stóp procentowych NBP.