Firmy

Europejski Fundusz Gwarancyjny – instrumenty kapitałowe

Polska w połowie października oficjalnie przystąpiła do Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG), który jest odpowiedzią Unii Europejskiej na problemy finansowe przedsiębiorstw spowodowane wystąpieniem Covid-19.
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz
Foto: materiały prasowe

WSPARCIE DLA POLSKIEGO BIZNESU W OKRESIE COVID-19

Cykl artykułów KPK nt. nowych możliwości zaoferowania preferencyjnego finansowania przez instytucje finansowe

www.AntyCovid19.info

EFG operuje kapitałem w wysokości 25 mld euro, co ma pozwolić na wygenerowanie wsparcia inwestycji w wysokości ok. 200 mld euro. Celem EFG jest finansowanie m.in. operacji o wysokim profilu ryzyka.

Foto: materiały prasowe

Wsparcie dla przedsiębiorców z EFG będzie udzielane bezpośrednio lub pośrednio przez krajowe instytucje finansowe, takie jak: banki komercyjne, instytucje finansowe i gwarancyjne, mikrofinansowe oraz rozwojowe, spółki leasingowe, fundusze kapitałowe (venture capital), spółki celowe i prywatne fundusze kredytowe, itp. Mogą one w tym celu skorzystać z: pożyczek, inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych, udziałów w ryzyku, zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami oraz gwarancji udzielanych przez Grupę EBI (Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny).

EFG ma na celu zapewnienie wsparcia dla beneficjentów końcowych, którzy są rentowni w długiej perspektywie i spełnialiby wymogi dla udzielenia finansowania komercyjnego przez kredytodawcę lub innych pośredników finansowych, lecz znaleźli się w trudnej sytuacji ze względu na gospodarcze skutki pandemii Covid-19.

Produkty w ramach EFG o charakterze funduszy kapitałowych prezentuje poniższa struktura: dopłata do istniejących funduszy, zastąpienie Limited Partner (komandytariusza) niewykonującego zobowiązania, docelowa wartość funduszu (Target Fund Size Facility).

W ramach dopłaty do istniejących funduszy EFI przewiduje zapewnienie dodatkowej płynności finansowej głównie dla istniejących funduszy kapitałowych z portfela EFI, w celu zapewnienia stabilności i dostępności kapitału dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji (podmiot zatrudniający mniej niż 500 pracowników w przeliczeniu na ekwiwalent pełnego czasu pracy, niebędący MŚP), będących potencjalnymi inwestobiorcami, w kontekście aktualnie niekorzystnych warunków rynkowych, poprzez (I) dopłaty dokonane przez EFI w postaci kapitału w funduszach pobocznych lub (II) dopłaty dokonane przez EFI w postaci kapitału uprzywilejowanego poprzez fundusz główny lub fundusze poboczne. Kolejny produkt to zastąpienie Limited Partner (komandytariusza) niewykonującego zobowiązania. Polega on na zastąpieniu komandytariusza znajdującego się w trudnej sytuacji, który nie wykonuje zobowiązania lub który prawdopodobnie nie będzie w stanie wykonać zobowiązania, będącego inwestorem w funduszu, tym samym zapewniając, że fundusz może zrealizować pierwotnie założoną strategię inwestycyjną pod względem liczby MŚP i spółek o średniej kapitalizacji, które otrzymają wsparcie, oraz utrzyma zdolność do realizowania inwestycji kontynuacyjnych. Trzeci produkt kapitałowy to produkt wspierający docelową wartość funduszu (Target Fund Size Facility). Polega na wsparciu (I) funduszy w okresie pozyskiwania finansowania do momentu pierwszego zamknięcia (first closing) lub (II) funduszy na etapie dalszego pozyskiwania inwestorów w celu doprowadzenia do kolejnych zamknięć i uzyskania docelowej wartości funduszu lub odpowiedniej wartości funduszu w wypadku ograniczonego zainteresowania inwestorów w związku z kryzysem wywołanym pandemią Covid-19, tym samym umożliwiając realizację nowych inwestycji w MŚP i spółkach o średniej kapitalizacji.

Powyższe instrumenty kapitałowe skierowane są do kandydatów na pośredników finansowych, którymi są fundusze inwestycyjne i spółki celowe, dokonujące długoterminowych inwestycji kapitałem podwyższonego ryzyka, w postaci kapitału własnego, kapitału uprzywilejowanego, instrumentów quasi-kapitałowych, hybrydowych instrumentów dłużno-kapitałowych (instrumentów finansowych typu mezzanine) lub w postaci jakiegokolwiek innego finansowania dłużnego.

Wszyscy zainteresowani więcej informacji mogą otrzymać w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej (www.AntyCovid19.info) Adrian Pieńkowski

Dyżury eksperckie 30 grudnia w godz. 8.00-16.00:

Numer telefonu - 22 295 35 97,

numer spotkania 1756058707##

Sebastian Sobieraj

Marek Ulman

Działalność Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej jest finansowana ze środków Budżetu Państwa w ramach programu wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw", przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, przekazywanych za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.