Na podwyższenie perspektywy ratingu ING BSK wpływ miały przede wszystkim: wypracowywane przez bank dobre wyniki finansowe, utrzymywanie się solidnej pozycji kapitałowej, bardzo dobra jakość portfela kredytów, a także wysoka stabilność większości parametrów finansowych banku.

Wysoka rentowność i kapitały

EuroRating pozytywnie ocenia wysoką efektywność działalności banku (wskaźnik koszty/dochody na koniec IV kwartału 2019 r. spadł do najniższego w historii poziomu 43,1%) oraz wypracowywane przez bank wysokie marże na działalności bankowej i netto, przekładające się na relatywnie wysoki i bardzo stabilny poziom wskaźnika zwrotu z aktywów (ROA). Skutkuje to również osiąganiem przez ING Bank Śląski w ciągu ostatnich lat stale dwucyfrowych zwrotów na kapitale własnym (ROE). Pozwala to bankowi na jednoczesne dokonywanie wypłat dywidend dla akcjonariuszy oraz systematyczny, stabilny rozwój skali działalności w tempie przekraczającym tempo wzrostu sektora bankowego.

Agencja korzystnie ocenia również wyposażenie banku w kapitał. Udział kapitału własnego w łącznych pasywach utrzymywał się w ostatnich latach na bardzo stabilnym poziomie ok. 9-10%, współczynnik wypłacalności Tier1 wynosił 14-15%, a łączny współczynnik wypłacalności (TCR) na koniec IV kwartału 2019 r. osiągnął najwyższy od sześciu lat poziom 16,9%. Agencja ocenia, że planowana przez bank wypłata dywidendy w wysokości 30% zysku za 2019 rok nie spowoduje osłabienia wskaźników kapitałowych.

Do czynników pozytywnych EuroRating zalicza także bardzo dobrą jakość portfela kredytów. Na koniec 2019 r. udział kredytów zagrożonych w portfelu ogółem wynosił tylko 3% (wobec średniej dla całego sektora na poziomie 6,2%.

Agencja bierze również pod uwagę fakt, że ING Banku Śląskiego praktycznie nie dotyczy problem potencjalnych kosztów związanych z ryzykiem prawnym dotyczącym walutowych kredytów hipotecznych, ponieważ bank posiada jedynie znikomą ilość tego typu kredytów.

Szanse na podniesienie ratingu

Pozytywna perspektywa ratingu oznacza, że według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo podwyższenia nadanego bankowi ratingu kredytowego w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Pozytywnie na poziom ratingu ING Banku Śląskiego mogłoby oddziaływać: utrzymywanie się współczynników kapitałowych na obecnych wysokich poziomach oraz ewentualny wzrost udziału kapitału własnego w sumie pasywów; utrzymywanie się bardzo niskiego udziału kredytów nieregularnych w portfelu kredytów ogółem i/lub spadek udziału kredytów w sumie aktywów; utrzymywanie się wysokiej efektywności działalności banku oraz dalsza poprawa wypracowywanych  wyników finansowych i wzrost wskaźnika rentowności aktywów.

Negatywny wpływ na rating banku mogłoby mieć: ewentualny istotny spadek wartości współczynników kapitałowych i/lub spadek udziału kapitału własnego w pasywach; ewentualny znaczny wzrost udziału kredytów zagrożonych; a także znaczące pogorszenie uzyskiwanych wyników finansowych.