Mirosław Kachniewski

LSME – duże wyzwanie dla małych spółek

Wyzwania związane z wdrażaniem dyrektywy CSRD i standardów raportowania czynników zrównoważonego rozwoju ESRS dla dużych spółek giełdowych i niegiełdowych przysłaniają inny bardzo ważny obszar, a mianowicie wymogi wobec spółek małych i średnich. Tymczasem brak działań dziś spowoduje, że za kilka lat możemy się spodziewać fali delistingów.

Znieczulica regulacyjna

W bieżącym sezonie walnych zgromadzeń w większości spółek dojdzie do aktualizacji polityk wynagrodzeń kadry zarządzającej. Z uwagi na znieczulicę regulacyjną dokumenty przygotowane cztery lata temu pozostawiały wiele do życzenia, a nawet mogły prowadzić do wielu ryzyk. Dlatego warto wykorzystać obowiązek aktualizacji do wypracowania polityki wynagrodzeń, co pozwoli na właściwe funkcjonowanie spółek w długim okresie.

Wyzwania HR emitentów

Kiedy 12 lat temu rozpoczynaliśmy prace nad pierwszym Kongresem HR SEG, powodem zaopiekowania się tą właśnie grupą docelową była specyfika zarządzania kapitałem ludzkim w spółkach giełdowych. Przy czym wówczas odnosiło się to w zasadzie tylko do problemów związanych z przejrzystością spółek giełdowych, ale od tamtego czasu wiele się zmieniło.

Wybór audytora ESG

Raporty zrównoważonego rozwoju około 150 największych spółek notowanych na GPW zostaną poddane po raz pierwszy obowiązkowemu badaniu biegłego rewidenta już za 2024 r. Choć do zakończenia roku, a zatem też do powstania i badania raportu, jest jeszcze sporo czasu, to w kontekście wyboru biegłego nie ma ani chwili do stracenia.

Przegląd regulacji

Już w przyszłym tygodniu spotkamy się na dorocznym zjeździe prawników spółek giełdowych i jak co roku będziemy debatować o najważniejszych wyzwaniach. Tym razem – z uwagi na kalendarz wyborczy – będzie wyjątkowo mało zmian regulacyjnych dotyczących rynku polskiego, ale – z tego samego powodu – zajmiemy się finalizowanymi przed końcem kadencji Parlamentu Europejskiego regulacjami unijnymi.

Budowanie bazy

Zdecydowana większość emitentów wkracza w etap finalizacji prac nad raportami za 2023 r. Duża część z nich (ok. 150 największych spółek) objęta jest dodatkowymi wymogami określonymi w dyrektywie NFRD. Poza „standardowymi” problemami czyhają na nie dodatkowe wyzwania wynikające ze szczególnego charakteru danych publikowanych w raportach za ten rok.

Struktura ESRS-ów

Jednolite unijne standardy raportowania czynników zrównoważonego rozwoju (ESRS-y) mają dość skomplikowaną strukturę. Objęcie danymi standardami i konkretnymi wymogami zależeć będzie od wielkości spółki, branży oraz od specyficznej sytuacji danego przedsiębiorstwa. Poniżej postaram się przedstawić najważniejsze elementy tej układanki.

Baza wiedzy o ESRS-ach

ESRS-y objęły w roku bieżącym ok. 150 największych spółek giełdowych, w roku przyszłym obejmą kolejne ok. 3500 spółek (w zdecydowanej większości niegiełdowych), a biorąc pod uwagę konieczność raportowania nie tylko za spółkę i grupę, ale także za cały łańcuch wartości, można bez przesady uznać, że tym regulacjom podlegać będzie prawie cała gospodarka UE.

Mapy kompetencyjne

W ostatnich dniach możemy obserwować zmiany personalne w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa. Według mnie nawet w przypadku podejmowania pilnych działań na dużą skalę możliwe było przeprowadzenie tego procesu w lepszym stylu, w sposób bardziej uporządkowany i estetyczny.

Manifest giełdowy – UE

W ubiegłym tygodniu pisałem, jakie decyzje należałoby podjąć na poziomie właścicielskim (Skarb Państwa), aby giełda w większym stopniu przyczyniała się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Dziś zajmę się tym tematem z perspektywy architektury unijnego rynku kapitałowego.