Gospodarka - Świat

Gospodarka Węgier przyspieszy?

Dom maklerski Equilor Investment podniósł prognozy wzrostu gospodarczego Węgier w 2017 r. z 3,4 do 3,7 proc. Inflacja roczna ma wynieść 2,4 proc., a deficyt budżetowy 2,2 proc. PKB.
Foto: Fotolia

Chociaż prognozy te wydają się optymistyczne, to w większości są słabsze od projekcji rządowych. Gabinet Viktora Orbana przewiduje bowiem, że w bieżącym roku gospodarka urośnie o 4,1 proc. Deficyt ma za to kształtować się na poziomie 2,4 proc. PKB, a więc być wyższy niż prognozuje Equilor.

Instytut Ekonomiczny GKI przewiduje natomiast, że w 2017 r. Węgry osiągną przyrost PKB na poziomie 3,8 proc. Bezrobocie spadnie do 4,3 proc. w ujęciu rocznym. Instytut wskazuje także, że realne płace Węgrów wzrosły w I połowie roku o 9 proc., a sprzedaż detaliczna o 4 proc.

Z najnowszych danych wynika, że w I połowie roku PKB kraju wzrósł o 3,6 proc. w ujęciu rocznym.

Andras Szanto, prezes Equilora, wskazuje, że chociaż 2018 r. jest rokiem wyborczym na Węgrzech, nie spodziewa się on znacznego zwiększenia deficytu i pogorszenia sytuacji finansów publicznych. Ma on wzrosnąć do 2,6 proc. PKB w 2018 r.

Equilor przewiduje jednak, że wzrost PKB Węgier w przyszłym roku spowolni i wyniesie tylko 3,3 proc., co stanowi szacunek o 1 pkt proc. mniejszy od przewidywań rządu. Inflacja wzrośnie do 2,8 proc.

Projekcje Narodowego Banku Węgier wskazują, że kraj spowolni dopiero za dwa lata. W tym roku wzrost wyniesie 3,6 proc., w następnym 3,7 proc., a w 2019 r. 3,2 proc. Realny dochód gospodarstw domowych wzrośnie o 4,7 i 3,8 proc. w 2017 i 2019 r. Będzie to pochodną spadającego bezrobocia i rosnącego wskaźnika aktywności zawodowej. Bezrobocie spadnie nawet do 3,8 proc. w 2018 i 2019 r., a udział ludności aktywnej zawodowo w społeczeństwie wzrośnie do 63 proc. w 2019 r.

Głównym czynnikiem wzrostu pozostanie konsumpcja gospodarstw domowych, która będzie rosła proporcjonalnie do wynagrodzeń. W utrzymaniu pozytywnego trendu pomogą także dobre nastroje konsumentów i wzrost majętności Węgrów.

Między 2017 a 2018 r. urosną także inwestycje, stabilizując się dopiero w 2019 r. Oszczędności Węgrów w stosunku do ich dochodu rozporządzalnego będą nieznacznie spadać.

Narodowy Bank Węgier wskazuje jednak, że przyspieszeniu ulegnie inflacja, choć utrzyma się ona w przedziale celu inflacyjnego banku centralnego wynoszącego 3 proc. z dopuszczalnymi wahaniami plus/minus 1 punkt procentowy. Prognozy wzrostu cen towarów i usług banku centralnego pokrywają się z przewidywaniami Equilora.


Wideo komentarz