Komunikaty spółek ESPI i EBI

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii D

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2010
Data sporządzenia: 2010-10-12
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii D
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ZPC OTMUCHÓW S.A. informuje, iż w dniu 12 października 2010 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisaniu w dniu 12 października 2010 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta w wyniku jego podwyższenia w drodze emisji akcji serii D.

Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji podwyższenia wynosi 2.549.650,00 zł (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych ) i dzieli się on na 12.748.250 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:
a) 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A,
b) 3.521.000 (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy) akcji serii B,
c) 2.427.250 (dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii C,
d) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Emitenta po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 12.748.250 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów.
Zarejestrowanie podwyższenia kapitału Spółki w wyniku emisji akcji serii D stanowi spełnienie warunku dopuszczenia tych akcji do obrotu giełdowego, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 5/2010 z dnia 27 września 2010 r. oraz jeden z warunków rejestracji tych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, o których mowa w raporcie bieżącym nr 2/2010 z dnia 20 września 2010 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2010
Data sporządzenia: 2010-10-12
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii D
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ZPC OTMUCHÓW S.A. informuje, iż w dniu 12 października 2010 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisaniu w dniu 12 października 2010 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta w wyniku jego podwyższenia w drodze emisji akcji serii D.

Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji podwyższenia wynosi 2.549.650,00 zł (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych ) i dzieli się on na 12.748.250 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:
a) 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A,
b) 3.521.000 (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy) akcji serii B,
c) 2.427.250 (dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii C,
d) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Emitenta po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 12.748.250 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów.
Zarejestrowanie podwyższenia kapitału Spółki w wyniku emisji akcji serii D stanowi spełnienie warunku dopuszczenia tych akcji do obrotu giełdowego, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 5/2010 z dnia 27 września 2010 r. oraz jeden z warunków rejestracji tych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, o których mowa w raporcie bieżącym nr 2/2010 z dnia 20 września 2010 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZPC OTMUCHÓW S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
48-385 Otmuchów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nyska 21
(ulica) (numer)
(77) 431 50 83 (77) 431 50 85
(telefon) (fax)
zpc@zpcotmuchow.com.pl www.zpcotmuchow.com.pl
(e-mail) (www)
7530012546 531258977
(NIP) (REGON)

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZPC OTMUCHÓW S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
48-385 Otmuchów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nyska 21
(ulica) (numer)
(77) 431 50 83 (77) 431 50 85
(telefon) (fax)
zpc@zpcotmuchow.com.pl www.zpcotmuchow.com.pl
(e-mail) (www)
7530012546 531258977
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-10-12 BERNARD WEGIEREK PREZES ZARZĄDU BERNARD WEGIEREK
2010-10-12 KRZYSZTOF DZIEWICKI WICEPREZES ZARZĄDU KRZYSZTOF DZIEWICKI

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-10-12 BERNARD WEGIEREK PREZES ZARZĄDU BERNARD WEGIEREK
2010-10-12 KRZYSZTOF DZIEWICKI WICEPREZES ZARZĄDU KRZYSZTOF DZIEWICKI

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.