Gospodarka

mFundusze inwestycyjne okiem BPH TFI

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych stale pracują nad zwiększeniem konkurencyjności swoich ofert nie tylko w stosunku do innych TFI, ale także produktów bankowych. Aby zachęcić klientów i przełamać stereotyp produktu dla wąskiego grona specjalistów, muszą przełamywać dotychczasowe schematy.
Foto: ROL

W 2015 roku Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia opublikował „Raport z badania wizerunku funduszy inwestycyjnych". Badanie obejmowało trzy grupy ankietowanych: obecnych klientów, tj. osoby posiadające jednostki funduszy inwestycyjnych na dzień badania, klientów utraconych, którzy zrezygnowali z uczestnictwa oraz klientów potencjalnych. Wniosek płynący z udzielonych odpowiedzi: fundusze inwestycyjne to produkt nowoczesny i perspektywiczny. Najistotniejszą ich zaletę dla respondentów stanowi możliwość uzyskania wyższego zysku oraz szansa na skorzystanie z dobrodziejstw rynku kapitałowego bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy. Fundusz jak w banku Jak wynika z danych firmy Analizy Online „Oszczędności gospodarstw domowych (grudzień 2016)", suma oszczędności Polaków na koniec grudnia 2016 roku wyniosła 1281 mld złotych. To o niemal 52 mld złotych więcej niż na koniec III kwartału minionego roku. Oszczędności Polaków rosną z roku na rok, jednak wciąż poza depozytami najpopularniejszym miejsca ich ulokowania są banki oraz SKOK-i. Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem cieszą się pozostałe instrumenty finansowe. Dlatego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych starają się przekonywać do siebie nowych klientów. Przykładem z ostatnich tygodni jest m.in. bezprecedensowe w historii polskich funduszy inwestycyjnych wypłacenie regularnej dywidendy dla udziałowców funduszu. Na taki krok zdecydował się fundusz BPH Dywidendowy, wypłacając swoim klientom 4,7 proc. zainwestowanego przez każdego z nich kapitału. Fundusz ten został powołany przed rokiem, aby inwestować w akcje najbardziej stabilnych polskich przedsiębiorstw wypłacających dywidendy. Warto dodać, że jest to pierwszy polski fundusz o charakterze w całości dywidendowym (na rynku działa ich w tym momencie ponad 20), który zdecydował się na wypłatę zysków, zamiast powiększać jedynie dochód funduszu. Rynek FI w Polsce Jak wskazuje Instytut Nauk Informatycznych i Matematycznych z zastosowaniem w ekonomii (INIME) w raporcie „Fundusze inwestycyjne zamknięte – analiza polskiego rynku instytucji zbiorowego pomnażania kapitału", obecnie na rynku funduszy inwestycyjnych w Europie większość rozwiązań oferowanych to fundusze publicznie dostępne. Jednocześnie dane pokazują szybki wzrost aktywów w funduszach inwestycyjnych rynku polskiego na tle innych państw Europy (w zakresie łącznej wartości aktywów netto). Wg danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) rynek FI rośnie nieprzerwanie od 2011 roku. Jak wynika z raportu rocznego podsumowującego rok 2015, wartość aktywów zarządzanych przez fundusze inwestycyjne osiągnęła poziom 252,5 mld złotych. To oznacza, że w okresie 2011–2015 suma zainwestowanego kapitału wzrosła o niemal 138 mld złotych. Największe tempo wzrostu zanotowały fundusze aktywów niepublicznych oraz w drugiej kolejności fundusze ochrony kapitału. Trzecie miejsce pod względem dynamiki wzrostu osiągnęły fundusze absolutnej stopy zwrotu. Z najnowszej edycji raportu Analiz Online oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami „Aktywa funduszy inwestycyjnych (luty 2017)" wynika, że wartość aktywów netto zarządzanych przez FI wzrosła w lutym do poziomu 265,5 mld złotych, tj. o 3,8 mld złotych więcej niż w styczniu. To jedynie 0,7 mld złotych mniej niż rekordowy poziom z września ubiegłego roku. Jak oceniają specjaliści z BPH TFI, tak wysoki poziom jest wynikiem sprzyjającej koniunktury na warszawskiej giełdzie, gdzie od końca listopada indeks WIG wzrósł już o 20 proc. W efekcie zyskują fundusze mające w portfelach inwestycyjnych akcje polskich spółek. Analitycy z BPH TFI wskazują, że wzrost indeksów na warszawskim parkiecie w drugim miesiącu bieżącego roku jest przede wszystkim efektem dobrej kondycji rynków zachodnich (NYSE, FWB, LSE). Jednocześnie, jak oceniają specjaliści, inwestorzy zakładają, że zdecydowana większość negatywnych informacji, zwłaszcza dotyczących naszego kraju, jest już uwzględniona w cenach akcji. To przełożyło się na wzrosty indeksów od niecałych 4 proc. w przypadku SWIG80 do ponad 6,5 proc. w przypadku WIG20. Jak inwestować Eksperci z BPH TFI doradzają kierowanie się wyborem określonego rodzaju funduszu przede wszystkim z uwagi na politykę inwestycyjną, a nie wybór konkretnego TFI oraz należącego do niego funduszu inwestycyjnego z już wybranej kategorii. Jedną z kluczowych decyzji jest także to, czy zamierzamy w danej chwili inwestować tylko w jeden fundusz lub subfundusz, czy chcemy podzielić środki pomiędzy kilka różnych funduszy. W związku z tym, że właściwa polityka inwestycji gwarantuje klientom wysokie standardy zarządzania ryzykiem stopy procentowej, na wybór funduszu wpłynie zarówno zawartość i konstrukcja portfela oraz osiągane wyniki, jak i doświadczenie osoby, której powierzono dyspozycje.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.