Komunikaty spółek ESPI i EBI

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA - Nabycie aktywów o znacznej wartości

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2013
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ROPCZYCE
Temat
Nabycie aktywów o znacznej wartości
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 grudnia 2013r. podpisany został akt notarialny, na mocy którego Spółka Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. dokonała nabycia od Spółki "Mostostal-Energomontaż Gliwice" S. A. nieruchomości położonej w miejscowości Żmigród, województwo dolnośląskie, będącej w użytkowaniu wieczystym "Mostostal-Energomontaż Gliwice" S. A., ul. Przemysłowa 7 z siedzibą w Ropczycach i obejmującej następujące działki stanowiące tereny przemysłowe:
działkę nr 4/9 (cztery łamane przez dziewięć), działkę nr 4/13 (cztery łamane przez trzynaście), działkę nr 4/16 (cztery łamane przez szesnaście), działkę 4/17 (cztery łamane przez siedemnaście) – wszystkie wymienione działki w całości, a także:
działkę nr 4/5 (cztery łamane przez pięć), działkę nr 4/10 (cztery łamane przez dziesięć), działkę nr 4/11 (cztery łamane przez jedenaście) – wszystkie wymienione działki w udziale 1/3.
Właścicielem wyżej opisanych gruntów jest Skarb Państwa. Nieruchomość o łącznej powierzchni 8,3271 ha jest zabudowana budynkami i urządzeniami, posiada drogi i place.
Wymienione wyżej działki stanowią odrębną nieruchomość i objęte są księgami wieczystymi: WR1W/00036887/2 dla działek: nr 4/9, nr 4/13, nr 4/16 i 4/17, WR1W/00036886/5 dla działek: nr 4/10 i 4/11 oraz WR1W/00036652/6 dla działki: nr 4/5, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Żmigrodzie.
Łączna cena nabycia ww. nieruchomości wyniosła 14.805.000 zł. Podstawą do jej ustalenia była wycena sporządzona przez uprawnionego Biegłego Sądowego.
Zapłata ceny nabycia za przedmiotowe nieruchomości zostanie dokonana poprzez rozliczenie zobowiązań i należności w drodze wzajemnego potrącenia.
Na dokonanie przedmiotowych transakcji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraziło zgodę w uchwale nr 15 z dnia 19 kwietnia 2013 roku.

Nabyte aktywa uznane zostały za znaczące z uwagi na fakt, że ich wartość przekracza równowartość 1.000.000 Euro. Warunki finansowe nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach tego typu. W umowie nie zawarto postanowień dotyczących kar umownych, warunków ani terminów rozwiązujących bądź zawieszających.

Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a podmiotem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi "Mostostal-Energomontaż Gliwice" S. A.

Celem transakcji jest przejęcie atrakcyjnej z punktu widzenia inwestycyjnego nieruchomości z perspektywą wzrostu jej wartości oraz jednoczesne rozliczenie historycznie ukształtowanych należności finansowych.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2013
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ROPCZYCE
Temat
Nabycie aktywów o znacznej wartości
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 grudnia 2013r. podpisany został akt notarialny, na mocy którego Spółka Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. dokonała nabycia od Spółki "Mostostal-Energomontaż Gliwice" S. A. nieruchomości położonej w miejscowości Żmigród, województwo dolnośląskie, będącej w użytkowaniu wieczystym "Mostostal-Energomontaż Gliwice" S. A., ul. Przemysłowa 7 z siedzibą w Ropczycach i obejmującej następujące działki stanowiące tereny przemysłowe:
działkę nr 4/9 (cztery łamane przez dziewięć), działkę nr 4/13 (cztery łamane przez trzynaście), działkę nr 4/16 (cztery łamane przez szesnaście), działkę 4/17 (cztery łamane przez siedemnaście) – wszystkie wymienione działki w całości, a także:
działkę nr 4/5 (cztery łamane przez pięć), działkę nr 4/10 (cztery łamane przez dziesięć), działkę nr 4/11 (cztery łamane przez jedenaście) – wszystkie wymienione działki w udziale 1/3.
Właścicielem wyżej opisanych gruntów jest Skarb Państwa. Nieruchomość o łącznej powierzchni 8,3271 ha jest zabudowana budynkami i urządzeniami, posiada drogi i place.
Wymienione wyżej działki stanowią odrębną nieruchomość i objęte są księgami wieczystymi: WR1W/00036887/2 dla działek: nr 4/9, nr 4/13, nr 4/16 i 4/17, WR1W/00036886/5 dla działek: nr 4/10 i 4/11 oraz WR1W/00036652/6 dla działki: nr 4/5, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Żmigrodzie.
Łączna cena nabycia ww. nieruchomości wyniosła 14.805.000 zł. Podstawą do jej ustalenia była wycena sporządzona przez uprawnionego Biegłego Sądowego.
Zapłata ceny nabycia za przedmiotowe nieruchomości zostanie dokonana poprzez rozliczenie zobowiązań i należności w drodze wzajemnego potrącenia.
Na dokonanie przedmiotowych transakcji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraziło zgodę w uchwale nr 15 z dnia 19 kwietnia 2013 roku.

Nabyte aktywa uznane zostały za znaczące z uwagi na fakt, że ich wartość przekracza równowartość 1.000.000 Euro. Warunki finansowe nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach tego typu. W umowie nie zawarto postanowień dotyczących kar umownych, warunków ani terminów rozwiązujących bądź zawieszających.

Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a podmiotem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi "Mostostal-Energomontaż Gliwice" S. A.

Celem transakcji jest przejęcie atrakcyjnej z punktu widzenia inwestycyjnego nieruchomości z perspektywą wzrostu jej wartości oraz jednoczesne rozliczenie historycznie ukształtowanych należności finansowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA
(pełna nazwa emitenta)
ROPCZYCE Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
39-100 Ropczyce
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Przemysłowa 1
(ulica) (numer)
017 2229222 017 2218593
(telefon) (fax)
sekretariat@ropczyce.com.pl www.ropczyce.com.pl
(e-mail) (www)
818-00-02-127 690026060
(NIP) (REGON)

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA
(pełna nazwa emitenta)
ROPCZYCE Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
39-100 Ropczyce
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Przemysłowa 1
(ulica) (numer)
017 2229222 017 2218593
(telefon) (fax)
sekretariat@ropczyce.com.pl www.ropczyce.com.pl
(e-mail) (www)
818-00-02-127 690026060
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-12-17 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2013-12-17 Marian Darłak Wiceprezes Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-12-17 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2013-12-17 Marian Darłak Wiceprezes Zarządu

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.