Komunikaty spółek ESPI i EBI

PLAYWAY S.A. - formularz skonsolidowanego raportu półrocznego

FALSEskorygowanyx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2020-09-30
PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PLAYWAY S.A.Gry
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-712Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bluszczańska 76/6
(ulica)(numer)
+48 535535311+48 22 713 80 77
(telefon)(fax)
contact@playway.com http://www.playway.com
(e-mail)(www)
5213609756142985260
(NIP)(REGON)
4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów95 57847 73821 52111 133
Zysk (strata) z działalności operacyjnej75 64635 70817 0338 327
EBITDA75 97935 80417 1088 350
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem186 70538 90342 0399 073
Zysk (strata) netto 159 94633 24236 0147 752
przypadający na jednostkę dominującą150 20728 13133 8216 560
przypadający na udziały niedające kontroli10 7355 1112 4171 192
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej23 68419 2835 3334 497
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej26 3962 6275 943613
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-43 3632 701-9 764630
Przepływy pieniężne netto – razem6 71624 6121 5125 740
Liczba akcji 6 600 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 24,23 5,04 5,46 1,17
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 45,24 22,61 10,19 5,27
na 30.06.2020na 31.12.2019na 30.06.2020na 31.12.2019
Aktywa / Pasywa razem332 940211 81374 55049 739
Aktywa trwałe150 42849 25533 68311 566
Aktywa obrotowe182 513162 55940 86738 173
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej271 476175 00960 78741 096
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania34 34312 4107 6902 914
Zobowiązania długoterminowe27 5556 7356 1701 581
Zobowiązania krótkoterminowe6 7885 6751 5201 333
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
PlayWay_SSF H12020 v2-sig-sig.pdf1
PLW_PSF_2020_raport.pdf2
PLW_PSSF_2020_raport.pdf3
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-30Krzysztof KostowskiPrezes Zarządu
2020-09-30Jakub TrzebińskiWiceprezes Zarządu

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.