Komunikaty spółek ESPI i EBI

EMC - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługUoR
w walucie
data przekazania: 2020-09-29
EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA
(pełna nazwa emitenta)
EMCUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
54-144Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pilczycka144-148
(ulica)(numer)
071 71 17 463071 71 17 415
(telefon)(fax)
biuro@emc-sa.plwww.emc-sa.pl
(e-mail)(www)
894-28-14-132933040945
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
(dane przekształcone)(dane przekształcone)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów206 142200 38146 41546 731
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 089(695)470(162)
Zysk (strata) brutto(2 694)(4 254)(607)(992)
Zysk (strata) netto(4 158)(5 248)(936)(1 224)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej19 03411 4974 2862 681
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(7 618)(4 779)(1 715)(1 114)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(3 524)(5 181)(793)(1 208)
Przepływy pieniężne netto razem7 8921 5381 777359
Średnioważona liczba akcji (szt.)22 188 64613 285 34622 188 64613 285 346
Zysk (strata) na jedną akcję w PLN/ EUR(0,1874)(0,3950)(0,0422)(0,0921)
EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja)12 3159 7352 7732 270
WYBRANE DANE FINANSOWE NA DZIEŃ:30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
W TYS.PLNW TYS.PLNW TYS.EURW TYS.EUR
Aktywa razem376 467368 57084 29686 549
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania264 454252 39959 21559 269
Zobowiązania długoterminowe89 641166 79720 07239 168
Zobowiązania krótkoterminowe174 81385 60239 14320 101
Kapitał własny112 013116 17125 08127 280
Kapitał podstawowy88 75588 75519 87320 842
Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR5,04828,61771,13042,0237
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie Finansowe EMC 1H2020.pdfGRUPA EMC Sprawozdanie Finansowe 1 półrocze 2020 (wersja PDF)
20HY EMC SDZ_29_09_2020.pdfGrupa EMC Sprawozdanie Zarządu 1 półrocze 2020 (wersja pdf)
20HY EMC IM Review Report (PL) - signed.T.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny S. A. za okres od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 roku
2020.09.25 - EMC IM - stanowisko.pdfStanowisko Zarządu
EMC e sprawozdanie Emitent 30.06.2020.xmle-sprawozdanie (podpisane epuap)
Sprawozdanie Finansowe EMC 1H2020.pdf (1).xmlGRUPA EMC Sprawozdanie Finansowe 1 półrocze 2020 (wersja podpisana poprzez epuap)
20HY EMC SDZ_29_09_2020.pdf (1).xmlGrupa EMC Sprawozdanie Zarządu 1 półrocze 2020 (wersja podpisana poprzez epuap)
U_RN_25_09_2020_NR 3_09_2020.pdfOpinia Rady Nadzorczej do Stanowiska Zarządu
20HY EMC Group Review Report (PL) - signed.T.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny za okres od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-29Karol PiaseckiPrezes Zarządu
2020-09-29Marcin FakadejWiceprezes Zarządu
2020-09-29Dariusz ChowaniecWiceprezes Zarządu
2020-09-29Michał JohnWiceprezes Zarządu

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.