Komunikaty spółek ESPI i EBI

REDAN - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

TRUEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2020-09-30
REDAN SA
(pełna nazwa emitenta)
REDANHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
94-250Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żniwna10/14
(ulica)(numer)
042 617-71-21 617 71 23042 612-17 70
(telefon)(fax)
redan@redan.com.plwww.redan.com.pl
(e-mail)(www)
725-10-17-332471127885
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE REDAN S.A
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38 631 73 829 8 698 17 218
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (313) (6 859) (70) (1 600)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 624) (9 422) (366) (2 197)
Zysk (strata) netto (1 624) (9 301) (366) (2 169)
Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (1 624) (9 301) (366) (2 169)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 842 1 024 415 239
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (756) 244 (170) 57
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 089) (1 845) (245) (430)
Przepływy pieniężne netto, razem (3) (577) (1) (135)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,05) (0,26) (0,01) (0,06)
wg stanu na dzień30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa razem 56 451 55 434 12 640 13 017
Aktywa obrotowe 39 902 39 090 8 935 9 179
Aktywa trwałe 16 549 16 344 3 706 3 838
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 150 41 509 9 886 9 747
Zobowiązania długoterminowe 11 138 10 247 2 494 2 406
Zobowiązania krótkoterminowe 33 012 31 262 7 392 7 341
Kapitał własny 12 301 13 925 2 754 3 270
Kapitał zakładowy 35 709 35 709 7 996 8 385
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,34 0,39 0,08 0,09
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN SApółrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 62 544 228 854 14 082 53 371
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 471) (36 646) (782) (8 546)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (8 219) (42 138) (1 851) (9 827)
Zysk (strata) netto (6 263) (52 492) (1 410) (12 242)
Całkowity dochód (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (6 465) (36 526) (1 456) (8 518)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 582) 14 095 (581) 3 287
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (585) (3 092) (132) (721)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 643 (13 158) 1 496 (3 069)
Przepływy pieniężne netto, razem 3 476 (2 155) 783 (503)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,18) (1,47) (0,04) (0,34)
wg stanu na dzień30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa razem 92 374 97 076 20 684 22 796
Aktywa obrotowe 56 294 57 225 12 605 13 438
Aktywa trwałe 36 080 39 851 8 079 9 358
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 110 862 109 099 24 824 25 619
Zobowiązania długoterminowe 10 801 15 021 2 418 3 527
Zobowiązania krótkoterminowe 100 061 94 078 22 405 22 092
Kapitał własny (18 488) (12 023) (4 140) (2 823)
Kapitał zakładowy 35 709 35 709 7 996 8 385
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (0,52) (0,34) (0,12) (0,08)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 40z dnia2020-09-30o treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany_raport_polroczny_za_2020_rok.pdf.pdf
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej REDAN za pierwsze półrocze 2020 roku.pdf
Raport z przeglądu JSF Redan S.A. 30.06.2020-sig.pdf
Raport z przeglądu SSF Redan S.A. 30.06.2020-sig.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-30Bogusz KruszyńskiPrezes ZarząduBogusz Kruszyński
2020-09-30Anna KrólikiewiczGłówny KsięgowyAnna Królikiewicz

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.