Komunikaty spółek ESPI i EBI

ESKIMOS - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r. oraz informacja zgodna z punktem 16a zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect

Zarząd ESKIMOS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r.
Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 7/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku termin publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r. przypadał na dzień 30 września 2020 r.
W związku z powyższą zmianą nowy termin publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r. został ustalony na 16 listopada 2020 r.
Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.
Spółka wskazuje, iż powodem zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r. są trudności w uzyskaniu opinii biegłego rewidenta dot. sprawozdania finansowego za 2019 r. wynikające z rozliczenia programu skupu jabłek i związanej z nim spornej kwestii z KOWR dotyczącej należności i zobowiązań KOWR i Spółki jako stron rozliczenia.
Zważywszy na powyższe Spółka wskazuje, iż wypełniając zasadę 16a zbioru zasad "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego wynikającego z § 6 ust. 14.2 pkt 2) załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Naruszenie wystąpiło w związku z nieprzekazaniem informacji o wyznaczeniu nowej daty publikacji raportu okresowego w terminie nie pó1niej niż dwóch dni przed datą przekazania raportu okresowego wyznaczoną w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 6 ust 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 oraz § 4 ust 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2020-09-30 05:27:05Rafał WójcikCzłonek Zarządu

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.