Komunikaty spółek ESPI i EBI

PBS Finanse SA - Wypowiedzenie Spółce zależnej umowy zabezpieczonej na nieruchomości Emitenta.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr49/202009
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PBS Finanse SA
Temat
Wypowiedzenie Spółce zależnej umowy zabezpieczonej na nieruchomości Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PBS Finanse S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 29 września 2020 r. powziął informację o wypowiedzeniu ze skutkiem na dzień 10 sierpnia 2020 r. przez Bank Nowy BFG S.A. umowy ugody zawartej w dniu 30 kwietnia 2018 r. z Duet sp. z o.o. [Jednostka zależna Spółki]. Umowa ugody regulowała warunki spłaty przez Duet sp. z o.o. zadłużenia z tytułu kredytów obrotowych w rachunku bieżącym zaciągniętych w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku, przy czym w prawa i obowiązki Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, jako instytucja pomostowa, wstąpił Bank Nowy BFG S.A. Jako powody wypowiedzenia umowy ugody Bank Nowy BFG S.A. wskazał zagrożenie ogłoszeniem upadłości Jednostki zależnej Spółki oraz utratę zdolności kredytowej do spłaty zadłużenia według zasad wynikających z ugody. W związku z wypowiedzeniem umowy ugody zadłużenie Duet sp. z o.o. zostało postawione w stan natychmiastowej wymagalności, co powoduje naliczanie od kwoty całego kapitału ugody odsetek w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia rozwiązania umowy do dnia zapłaty. Na dzień sporządzenia wypowiedzenia tj. 29 lipca 2020 r. zadłużenie wynosiło 839.860,68 zł, na co składały się: kapitał w kwocie 838.400,00 zł i odsetki w kwocie 1.460,68 zł. Bank Nowy BFG S.A. oświadczył, że przystąpi do zaspokojenia się z ustanowionych zabezpieczeń ugody oraz egzekucji. Prawne zabezpieczenie spłaty wierzytelności stanowiła m.in. hipoteka umowna do kwoty 1.500.000,00 zł ustanowiona na będącej w użytkowaniu wieczystym Emitenta nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1P/00044938/4 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej tej nieruchomości.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PBS Finanse SA
(pełna nazwa emitenta)
PBS Finanse SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500 Sanok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mickiewicza 29
(ulica) (numer)
013 4631151 013 4634816
(telefon) (fax)
sekretariat@pbs-finanse.pl www.pbs-finanse.pl
(e-mail) (www)
687-000-54-96 370014314
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-30Rafał WitasikCzłonek Zarządu

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.