Komunikaty spółek ESPI i EBI

G-ENERGY S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr38/2020
Data sporządzenia: 2020-09-28
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Ogłoszenie ofert G-Energy jako najkorzystniejszych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego (obszar działania gazowni Będzin i Sosnowiec).
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka została zawiadomiona o uzyskaniu maksymalnej ilości punktów w II etapie postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: UMOWA RAMOWA - Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m3/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu- w podziale na 7 części zamówienia.”. Znak postępowania: 2020/W100/WNP-027806. Emitent przedstawił najkorzystniejsze oferty dla części: Obszar nr 1: teren działania Gazowni w Będzinie obejmujący miasto Dąbrowa Górnicza, miasto Sławków; Obszar nr 2: teren działania Gazowni w Będzinie obejmujący miasto Będzin, gminę Psary, miasto Wojkowice; Obszar nr 33: teren działania Gazowni w Sosnowcu Przedmiotem zamówienia są zadania polegające na projektowaniu i budowie gazociągów średniego i niskiego ciśnienia PE w zakresie średnic od DN 32 do DN 160 wraz z przyłączami gazowymi w zakresie średnic od DN 25 do DN 63 oraz projektowanie i budowa przyłączy gazu średniego i niskiego ciśnienia PE w zakresie średnic od DN 25 do DN 63 z punktami gazowymi wraz z gazomierzami miechowymi od GM10 do GM40 związanych z przyłączeniem nowych odbiorców na terenie objętym działaniem Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu Przedmiot zamówienia został podzielony na Obszary (części Zamówienia). Umowa ramowa zawarta pomiędzy stronami obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania kwoty przysługującego Emitentowi wynagrodzenia. GENERGY będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości co najmniej: Obszar nr 1: teren działania Gazowni w Będzinie obejmujący miasto Dąbrowa Górnicza, miasto Sławków- 1 000 000,00 zł netto; Obszar nr 2: teren działania Gazowni w Będzinie obejmujący miasto Będzin, gminę Psary, miasto Wojkowice- 1 750 000,00 zł netto; Obszar nr 33: teren działania Gazowni w Sosnowcu- 950 000,00 zł netto. Łącznie wynagrodzenie wyniesie co najmniej 3 700 000 (trzy miliony siedemset tysięcy złotych) netto. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT). Obecnie Emitent jest po II Etapie - negocjacjach cenowych, w których uzyskał maksymalna ilość 100 pkt. Zamawiający zastrzegł brak możliwości wniesienia protestu i odwołania. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
G-ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
G-ENERGY S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-478Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Ujazdowskie18 lok 10
(ulica)(numer)
22 247 84 5322 256 28 68
(telefon)(fax)
biuro@genergy.plwww.genergy.pl
(e-mail)(www)
774 31 93 164142684184
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-28Tomasz BujakWiceprezes ZarząduTomasz Bujak

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.