Komunikaty spółek ESPI i EBI

SANOK RC SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
w walucie
data przekazania: 2020-09-29
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SANOK RC SAMotoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
38-500Sanok
(kod pocztowy)(miejscowość)
Przemyska24
(ulica)(numer)
(013) 46-544-44(013) 46-544-55
(telefon)(fax)
sekretariat@sanokrubber.plwww.sanokrubber.pl
(e-mail)(www)
687-00-04-321004023400
(NIP)(REGON)
PKF Consult sp. z o.o. sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SANOK RC
Przychody ze sprzedaży440 887539 67699 271125 856
Zysk operacyjny8 56022 7151 9275 297
Zysk przed opodatkowaniem3 31322 4867465 244
Zysk netto udziałowców jednostki dominującej10 72626 6922 4156 225
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej57 65749 90912 98211 639
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-42 220-7 872-9 506-1 836
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-3 582-10 083-807-2 351
Zmiana stanu środków pieniężnych netto11 86832 0122 6727 465
Liczba akcji26 881 92226 881 92226 881 92226 881 922
Średnia ważona liczba akcji26 881 92226 881 92226 881 92226 881 922
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji27 509 16427 957 19427 509 16427 957 194
Zysk na jedną akcję0,400,990,090,23
Rozwodniony zysk na jedna akcję0,390,950,090,22
Aktywa razem (stan na 30.06.2020 oraz 31.12.2019)942 141954 664210 959224 178
Zobowiązania długoterminowe (stan na 30.06.2020 oraz 31.12.2019)277 178234 92862 06455 167
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30.06.2020 oraz 31.12.2019)186 391248 72841 73658 407
Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące (stan na 30.06.2020 oraz 31.12.2019)478 572471 008107 159110 604
Kapitał akcyjny (stan na 30.06.2020 oraz 31.12.2019)5 3765 3761 2041 262
WYBRANE DANE FINANSOWE SANOK RC SA
Przychody ze sprzedaży300 898389 10467 75090 743
Zysk operacyjny16 42328 1493 6986 565
Zysk przed opodatkowaniem15 53534 0653 4987 944
Zysk netto 23 52940 0965 2989 351
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej51 96960 95811 70114 216
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-40 057-12 471-9 019-2 908
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-5 370-19 316-1 209-4 505
Zmiana stanu środków pieniężnych netto6 55229 2481 4756 821
Liczba akcji - stan na koniec okresu26 881 92226 881 92226 881 92226 881 922
Średnia ważona liczba akcji26 881 92226 881 92226 881 92226 881 922
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji27 509 16427 509 16427 509 16427 509 164
Zysk na jedną akcję0,880,730,200,17
Rozwodniony zysk na jedna akcję0,860,710,190,17
Aktywa razem (stan na 30.06.2020 oraz 31.12.2019)857 691863 788192 049202 839
Zobowiązania długoterminowe (stan na 30.06.2020 oraz 31.12.2019)244 304208 28554 70348 910
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30.06.2020 oraz 31.12.2019)98 179164 01921 98438 516
Kapitał własny (stan na 30.06.2020 oraz 31.12.2019)515 208491 484115 362115 412
Kapitał akcyjny (stan na 30.06.2020 oraz 31.12.2019)5 3765 3761 2041 262
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Sanok RC raport I półrocze 2020.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe z raportem biegłego z przeglądu, śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe z raportem biegłego, sprawozdanie Zarządu z działalności, oświadczenie Zarządu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-28Piotr Szamburski Prezes Zarządu
2020-09-28Marcin Saramak Wiceprezes Zarządu
2020-09-28Rafał Grzybowski Wiceprezes Zarządu
2020-09-28Piotr Dołęga Członek Zarządu
2020-09-28Martijn Merkx Członek Zarządu

Załączniki

Powiązane artykuły