Komunikaty spółek ESPI i EBI

Venture INC ASI S.A. - formularz raportu półrocznego

TRUEskorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2020-09-28
Venture INC ASI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
Venture INC ASI S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-203Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Gen. J. Hallera180/14
(ulica)(numer)
(71) 714 20 88(71) 712 24 22
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8992650810020682053
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
I. Przychody z działalności podstawowej5 2831 5181 189354
II. Zysk/Strata na działalnosci podstawowej4 691- 1 1511 056-268
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem5 311-9611 196-224
IV. Zysk/Strata netto5 293-1 1491 192-268
V. Całkowite dochody ogółem5 293- 1 1491 192-268
VI. Przepływy pieniężne netto z dzialalnosci operacyjnej-577-912-130-213
VII. Przepływy pieniężne netto z działalnosci inwestycyjnej-1 993- 501-449-117
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 844377-41588
IX. Przepływy pienieżne netto razem- 4 414-1 037-994-242
X. Aktywa razem 45 73751 27910 24112 060
XI. Zobowiązania długoterminowe501 08311255
XII. Zobowiązania krótkoterminowe841901945
XIII. Kapitał własny45 60450 00510 21111 760
XIV. Kapitał zakładowy2 9842 984668702
XV. Liczba akcji (w szt)29 840 00029 840 00029 840 00029 840 000
XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,18-0,040,04-0,01
XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,18-0,040,04-0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zl/EUR)1,531,680,340,39
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
PlikOpis
Venture_2020_PSF_MSSF-PSR_skrócone_RAP_PL_PIE-sig.pdf
Podsumowanie - portfel inwestycyjny 2020.pdf
1H 2020 sprawozdanie Zarzadu po´łroczne VTI.pdf
1H 2020 spr. fin po´łroczne VTI.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-28Jakub SitarzPrezes ZarząduJakub Sitarz

Powiązane artykuły