Komunikaty spółek ESPI i EBI

DROZAPOL - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-09-29
DROZAPOL-PROFIL SA
(pełna nazwa emitenta)
DROZAPOLHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
85-880Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Toruńska298 a
(ulica)(numer)
52 326093652 3260901
(telefon)(fax)
www.drozapol.pl
(e-mail)(www)
5540091670090454350
(NIP)(REGON)
REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o., ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk, upr. do badania nr 101
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów56 78558 07412 78613 543
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 294-2 04966-478
Zysk (strata) netto1 189-2 353268-549
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1 189-2 353268-549
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 7098 1271 2851 895
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-101-266-23-62
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-653-8 293-147-1 934
Przepływy pieniężne netto, razem4 955-4321 116-101
Aktywa, razem 90 79684 13520 33019 757
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania29 45223 9716 5955 629
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe10 2127 4792 2871 756
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 19 24016 4924 3083 873
Kapitał własny 61 38160 20113 74414 137
Kapitał akcyjny30 59330 5936 8507 183
Liczba akcji 6 118 5506 118 5506 118 5506 118 550
Średnia ważona liczba akcji6 118 5506 118 5506 118 5506 118 550
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,19-0,380,04-0,09
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)10,039,842,252,31
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
sprawozdanie_finansowe_PSr2020.pdfSprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 rok
spr_zarz_PSr2020.pdfSprawozdanie z działalności za I półrocze 2020 rok
Raport z przeglądu_skonsolidowane_spr skrócone_Drozapol_30.06.2020.pdfRaport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania za I półrocze 2020
Raport z przeglądu_jednostkowe_spr skrócone_Drozapol_30.06.2020.pdfRaport z przeglądu jednostkowego sprawozdania za I półrocze 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-29Wojciech RybkaPrezes Zarządu

Powiązane artykuły