REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

ONE S.A. - formularz skonsolidowanego raportu rocznego

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-07-20
ONE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ONE S.A.Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-017Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozlimskie123a
(ulica)(numer)
(22) 397 00 00(22) 397 00 00
(telefon)(fax)
info@famgsa.plwww.famgsa.pl
(e-mail)(www)
5262725362015529329
(NIP)(REGON)
Polscy Biegli sp z oo z siedzibą w Warszawie /nr wpisu na listę 4159/
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody łącznie całkowite74 167 20 545 17 241 4 815
Przychody ze sprzedaży37 697 18 588 8 763 4 356
Koszty działalności operacyjnej(32 210)(16 933)(7 488)(3 968)
Amortyzacja(506)(118)(118)(28)
Zysk/ (strata) ze sprzedaży5 487 1 655 1 276 388
Zysk (strata) z działalności operacyjnej34 540 (570)8 029 (134)
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 29 488 234 6 855 55
Zysk/(strata) netto26 789 229 6 227 54
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 910 15 433 1 141 3 617
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(3 916)(22 659)(910)(5 310)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(1 130)9 364 (263)2 195
31.12.201931.12.201831.12.201931.12.2018
Aktywa trwałe62 143 489 14 593 114
Aktywa obrotowe46 055 50 750 10 815 11 802
Pożyczki udzielone długoterminowe402 0 94 0
Pożyczki udzielone krótkoterminowe2 120 21 789 498 5 067
Należności długoterminowe0 0 0 0
Należności krótkoterminowe22 044 4 251 5 176 989
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 104 2 240 494 521
Kapitał własny10 779 13 606 2 531 3 164
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe13 456 341 3 160 79
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe83 963 37 292 19 717 8 673
Wartość księgowa kapitałów własnych na jedną akcję (w zł.)65,80 0,53 15,45 0,12
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.)163,53 0,01 38,02 0,00
Liczba akcji na dzień bilansowy163 814163 814163 814163 814
Średnia ważona liczba akcji163 81425 842 668163 81425 842 668
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
ONE_SA_Skonsolidowany_Raport_Roczny_31-12-2019_ostateczny.pdfONE SA SF skonsolidowane 2019
ONE SA_SprawozdanieZarzaduZDzialanosciGK_31-12-2019_ostateczny.pdfONE SA skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu
ONE_list_prezesa_do akcjonariuszy.pdfONE SA List Prezesa
2019 SBR_SSF_ONE'.pdfONE SA skonolidowane opinia bieglego
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-20Piotr ZiętekPrezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-20Joanna NowakowskaKsięgowa

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA