REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

FAST FINANCE S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr50/2020
Data sporządzenia: 2020-07-21
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Zawarcie porozumień z obligatariuszami dotyczących bieżącego finansowania Emitenta oraz finansowania realizacji układu w ramach postępowania restrukturyzacyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), informuje, w nawiązaniu do informacji opublikowanych raportami bieżącymi nr 58/2019 z dnia 19 grudnia 2019r., nr 3/2020 i 4/2020 z dnia 4 lutego 2020r., nr 17/2020 z dnia 26 lutego 2020r., informuje, że : 1. W dniu 21 lipca 2020r. zawarte zostały: - porozumienia pomiędzy Spółką a Panem Leszkiem Szwedo, Aureus Spółką z o.o., Akura Spółką z o.o., Tarinvest Spółką z o.o., Alternative Solution Spółką z o.o. („Obligatariusze”, „Wierzyciele”) – wierzycielami Spółki, obligatariuszami wyemitowanych przez Spółkę niepublicznych obligacji serii L, P, R i S, na mocy którego wcześniejsze porozumienia zawarte pomiędzy tymi stronami, a których przedmiotem było określenie zasad rozdziału środków uzyskanych w wyniku realizacji zabezpieczeń wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii L, P, R i S pomiędzy Spółkę i Wierzyciela w ramach ustalonych procentowych udziałów takiego rozdziału, a w jego wyniku doprowadzenia do proporcjonalnego zmniejszenia zadłużenia Emitenta wobec tych Obligatariuszy, zostaną rozwiązane z dniem 31 lipca 2020 roku („Porozumienie 1”), - porozumienie zawarte pomiędzy Spółką a Obligatariuszami („Porozumienie 2”), na mocy którego został ustalony sposób podziału środków uzyskanych przez Spółkę w ramach realizacji zabezpieczeń obligacji serii L, P, R i S oraz z zarządzanego przez Spółkę pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej około 49.284.300,12 zł należącego do wierzyciela – Tarinvest Spółki z o.o. („Pakiet Tarinvest”), zgodnie z którym : 1) Pan Leszek Szwedo, Aureus Spółka z o.o., Akura Spółka z o.o., Tarinvest Spółka z o.o. zobowiązali się wobec Spółki do pozostawienia w Spółce do 40% wpływów z odzyskanych wierzytelności stanowiących zabezpieczenie spłaty obligacji serii R i S na cele związane z bieżącą działalnością Spółki oraz wykonanie układu zaproponowanego przez Spółkę i przegłosowanego przez jej wierzycieli w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, oraz przeznaczenia pozostałych wpływów z tych wierzytelności w pierwszej kolejności na wykup wartości nominalnej obligacji serii R i S, 2) Pactum S.A. zobowiązało się wobec Spółki do pozostawienia w Spółce do 40% wpływów z odzyskanych wierzytelności stanowiących zabezpieczenie spłaty obligacji serii L na cele związane z bieżącą działalnością Spółki oraz wykonanie układu zaproponowanego przez Spółkę i przegłosowanego przez jej wierzycieli w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, oraz przeznaczenia pozostałych wpływów z tych wierzytelności w pierwszej kolejności na wykup wartości nominalnej obligacji serii L, 3) Alternative Solution spółka z o.o. zobowiązała się wobec Spółki do pozostawienia w Spółce do 40% wpływów z odzyskanych wierzytelności stanowiących zabezpieczenie spłaty obligacji serii P na cele związane z bieżącą działalnością Spółki oraz wykonanie układu zaproponowanego przez Spółkę i przegłosowanego przez jej wierzycieli w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, oraz przeznaczenia pozostałych wpływów z tych wierzytelności w pierwszej kolejności na wykup wartości nominalnej obligacji serii P, 4) Tarinvest spółka z o.o. zobowiązała się wobec Spółki do pozostawienia w Spółce do 50% wpływów z odzyskanych wierzytelności z Pakietu Tarinvest na cele związane z bieżącą działalnością Spółki oraz wykonanie układu zaproponowanego przez Spółkę i przegłosowanego przez jej wierzycieli w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, 5) Spółka i Obligatariusze ustalili, że wpływy z wierzytelności stanowiących zabezpieczenie spłaty obligacji serii P z wyłączeniem wierzytelności z Pakietu Tarinvest przeznaczone na wykup wartości nominalnej obligacji serii P i wpływu z Pakietu Tarinvest nie mogą być niższe niż 50% wpływów z całości wierzytelności stanowiących zabezpieczenie spłaty obligacji serii P. Pozostałe warunki przedmiotowych porozumień nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju dokumentów. Dodatkowo, w nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 17/2020 z dnia 26 lutego 2020 r., Emitent wskazuje, że wskazane w jego treści wartości nominalne obligacji serii L, P, R i S nie uległy żadnym zmianom.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
(pełna nazwa emitenta)
FAST FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-556Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Borowska283B
(ulica)(numer)
(71) 361 20 42(71) 361 20 42
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8992510954933006546
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-21Wojciech HorochPełnomocnik

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA