REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

SMS KREDYT HOLDING S.A. - Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr22/2020
Data sporządzenia: 2020-07-08
Skrócona nazwa emitenta
SMS KREDYT HOLDING S.A.
Temat
Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów ESPI 19/2020 i 20/2020, Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 08 lipca 2020 roku powziął informację o dokonaniu przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych („TFI"), które jest podmiotem zarządzającym funduszem KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („KREOS”), wykupu certyfikatów inwestycyjnych. Wykup dokonany został w związku z przesłanymi do TFI żądaniami wykupu, o których Spółka informowała w ww. raportach bieżących. Wykup objął łącznie 14.746 sztuk certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Łączna wartość certyfikatów, których dotyczył wykup wyniosła 1.775.418,40 mln zł. Żądanie nie zostało wykonane w stosunku do 566 certyfikatów inwestycyjnych serii E. Emitent jest jedynym uczestnikiem Funduszu KREOS. Z tytułu wykupu TFI wypłacił w dniu 08 lipca 2020 r. Emitentowi kwotę stanowiącą cenę wykupu dla powyższych certyfikatów. Z chwilą wykupu certyfikaty inwestycyjne podlegające wykupowi zostały umorzone. Środki uzyskane z wykupu certyfikatów zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Spółki.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
SMS KREDYT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SMS KREDYT HOLDING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-125Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Świętego Mikołaja8-11
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8943016705021458330
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-08UKASZ KOPACZRADCA PRAWNY

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA