REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

SMS Kredyt Holding - Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem

W nawiązaniu do raportów EBI 28/2020 i 29/2020, Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 08 lipca 2020 roku powziął informację o dokonaniu przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ("TFI"), które jest podmiotem zarządzającym funduszem KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("KREOS”), wykupu certyfikatów inwestycyjnych.
Wykup dokonany został w związku z przesłanymi do TFI żądaniami wykupu, o których Spółka informowała w ww. raportach bieżących. Wykup objął łącznie 14.746 sztuk certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Łączna wartość certyfikatów, których dotyczył wykup wyniosła 1.775.418,40 mln zł. Żądanie nie zostało wykonane w stosunku do 566 certyfikatów inwestycyjnych serii E.
Emitent jest jedynym uczestnikiem Funduszu KREOS. Z tytułu wykupu TFI wypłacił w dniu 08 lipca 2020 r. Emitentowi kwotę stanowiącą cenę wykupu dla powyższych certyfikatów. Z chwilą wykupu certyfikaty inwestycyjne podlegające wykupowi zostały umorzone. Środki uzyskane z wykupu certyfikatów zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2020-07-08 20:45:23ŁUKASZ KOPACZRADCA PRAWNY

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA