REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

MONNARI TRADE S.A. - Skup akcji własnych.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr93/2020
Data sporządzenia:2020-07-08
Skrócona nazwa emitenta
MONNARI TRADE S.A.
Temat
Skup akcji własnych.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację z Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie, iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 18 stycznia 2018 r., nabył na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu 08 lipca 2020 r. na rachunek MONNARI TRADE S.A. 29 040 akcji Emitenta (Kod ISIN PLMNRTR00012), o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 0,095 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających 0,083 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 2,07 zł. Emitent posiada łącznie 4 280 160 akcji własnych, stanowiących 14,00 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 12,18 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia wynikającego z uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 stycznia 2018 r. Akcje własne skupione w ramach Programu mogą zostać: - umorzone, - przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z pkt 9. i 10. Uchwały Walnego Zgromadzenia, - mogą być przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę, - ich własność może być przeniesiona tytułem zapłaty za nabycie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach, - a także mogą zostać zbyte w wykonaniu zobowiązania Spółki do zwrotu akcji, będących przedmiotem pożyczki oraz wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli jest ono wyrażone w akcjach Spółki. Szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniu dzisiejszym, Emitent przekazuje w załączeniu. Podstawa prawna art. 5 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE R oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r.
Załączniki
PlikOpis
Zestawienie skup 08.07.2020.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MONNARI TRADE Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MONNARI TRADE S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-453Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Radwańska6
(ulica)(numer)
42 685 85 0142 942 00 85
(telefon)(fax)
monnari@monnari.com.plwww.monnaritrade.com
(e-mail)(www)
7251784741472333285
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-08Mirosław Misztal Prezes Zarządu

Załączniki

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA