REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

ENEA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr29/2020
Data sporządzenia: 2020-07-08
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o stwierdzenie nieważności lub ustalenie nieistnienia, ewentualnie uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2019 w sprawie nieprawomocnego wyroku Sądu Okręgowego stwierdzającego nieważność uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 24 września 2018 roku w sprawie wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do Etapu Budowy w ramach projektu Ostrołęka C („Uchwała”) oraz informacji zamieszczonych w tym zakresie m.in. w ostatnim raporcie okresowym, Zarząd ENEA S.A. informuje, iż w dniu 8 lipca 2020 roku powziął informację o ogłoszeniu w tym samym dniu przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu („Sąd Apelacyjny”) wyroku, którym Sąd Apelacyjny oddalił apelację Spółki od wyroku Sądu Okręgowego. Jak zostało wskazane w ustnych zasadniczych powodach rozstrzygnięcia, Sąd Apelacyjny uznał, że wyrok Sądu Okręgowego odpowiada prawu, ponieważ Uchwała jest nieważna z tego względu, iż podjęcie Uchwały naruszało podział kompetencji między organami spółki handlowej. W konsekwencji z dniem 8 lipca 2020 roku wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu stwierdzający nieważność Uchwały stał się prawomocny. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ENEA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ENEAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-201Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Górecka 1
(ulica)(numer)
+48/061 884 5544+48/061 884 5955
(telefon)(fax)
gielda@enea.plwww.enea.pl
(e-mail)(www)
777-00-20-640630139960
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-08Paweł SzczeszekPrezes ZarząduPaweł Szczeszek
2020-07-08Zbigniew Piętka Członek ZarząduZbigniew Piętka

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA