REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

UNIBEP S.A. - Zawarcie umowy na realizację budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr33/2020
Data sporządzenia: 2020-06-30
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Zawarcie umowy na realizację budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. zawarł umowę o roboty budowlane (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach projektu pn.: „Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik (CNK). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych.” Zamawiającym jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (Zamawiający). Przedmiotem Umowy jest budowa nowego budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego o wysokości trzech kondygnacji nadziemnych, budowa łącznika, a także realizacja urządzeń technicznych niezbędnych do funkcjonowania obiektu oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu (Inwestycja). Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 48,75 mln zł netto (Wynagrodzenie). Termin realizacji Inwestycji wynosi 20 miesięcy od dnia przekazania Emitentowi terenu budowy, co powinno nastąpić do dnia 7 lipca 2020 r. Umowa zastrzega obowiązek zapłaty przez Emitenta na rzecz Zamawiającego kar umownych wyrażonych kwotowo lub procentowo m.in. z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy, a także w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Emitenta – w wysokości 20% Wynagrodzenia brutto. Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć Emitentowi zgodnie z Umową nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia brutto. Jednocześnie Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)(miejscowość)
3 Maja19
(ulica)(numer)
085 731 80 00085 730 68 68
(telefon)(fax)
biuro@unibep.plwww.unibep.pl
(e-mail)(www)
543-02-00-365000058100
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-30Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA