REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

UNIBEP S.A. - Aktualizacja informacji nt. realizacji inwestycji mieszkaniowej w Poznaniu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr34/2020
Data sporządzenia: 2020-06-30
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. realizacji inwestycji mieszkaniowej w Poznaniu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego w Poznaniu (Inwestycja), Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 roku Fama Development Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką Komandytową z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) zawarła z Getin Noble Bank S.A. (Bank) umowę kredytu inwestycyjnego (Umowa) na podstawie której Bank udzieli kredytu do kwoty 70 mln zł na częściowe finansowanie i refinansowanie kosztów brutto Inwestycji. Zamawiający jest spółką pośrednio zależną od Emitenta, z uwagi na to, iż spółka UNIDEVELOPMENT S.A. jest komandytariuszem w spółce Zamawiającego oraz udziałowcem (50% udziałów) w komplementariuszu Zamawiającego, tj. w spółce Fama Development Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (przy czym aktualny udział UNIDEVELOPMENT S.A. w zyskach/stratach Grupy Unibep wynosi 48,82%). Szczegółowy opis powiązań Emitenta z Zamawiającym został zamieszczony m.in. w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2020 roku. Kredyt ma charakter nieodnawialny. Całkowita wypłata kredytu może nastąpić najpóźniej do końca 2021 r. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie WIBOR 3M powiększony o marżę Banku. Terminem spłaty kredytu jest 20 września 2022 r., przy czym do dnia 19 września 2022 r. obowiązuje karencja w spłacie kredytu. Odsetki płatne są w miesięcznych okresach obrachunkowych. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku są m.in.: - hipoteka umowna łączna do kwoty 105 mln zł z najwyższym pierwszeństwem ustanowiona na rzecz Banku na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości na której realizowana jest Inwestycja; - weksel własny in blanco wystawiony przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową; - pełnomocnictwo do wszystkich rachunków Zamawiającego prowadzonych w Banku; - przelewy wierzytelności na rzecz Banku z i] umów zawieranych przez Zamawiającego z nabywcami lokali i miejsc postojowych realizowanych w ramach Inwestycji, ii] umów ubezpieczenie, iii] z umowy z generalnym wykonawcą Inwestycji; - zastawy finansowy oraz rejestrowy na rachunkach Zamawiającego w Banku oraz zastaw rejestrowy z najwyższym pierwszeństwem na udziale (ogóle praw i obowiązków) komplementariusza Zamawiającego w spółce Zamawiającego; - oświadczenie Zamawiającego o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku w trybie art. 777 § 1 pkt 5) k.p.c. Pozostałe warunki Umowy, w tym odnoszące się do warunków uruchomienia kredytu, wypowiedzenia umowy, wcześniejszej spłaty nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych dla tego rodzaju umów związanych z finansowaniem projektów deweloperskich.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)(miejscowość)
3 Maja19
(ulica)(numer)
085 731 80 00085 730 68 68
(telefon)(fax)
biuro@unibep.plwww.unibep.pl
(e-mail)(www)
543-02-00-365000058100
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-30Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA