REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

UNIBEP S.A. - Treść uchwał podjętych przez ZWZ UNIBEP S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr27/2020
Data sporządzenia:2020-06-15
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez ZWZ UNIBEP S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r. (ZWZ). ZWZ Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, zaś do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. Emitent wyjaśnia, że w zakresie dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za 2019 rok oraz sprawozdania finansowe za ten okres będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów odpowiednio 8-10 przyjętego porządku obrad ZWZ zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w związku z publikacją raportów rocznych w dniu 2 kwietnia 2020 r., natomiast sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok, które było przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 6 przyjętego porządku obrad ZWZ, a także Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających UNIBEP S.A. zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI raportem bieżącym nr 20/2020 w dniu 19 maja 2020 r. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).
Załączniki
PlikOpis
Uchwały podjęte na ZWZ UNIBEP S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r..pdfUchwały podjęte przez ZWZ UNIBEP S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)(miejscowość)
3 Maja19
(ulica)(numer)
085 731 80 00085 730 68 68
(telefon)(fax)
biuro@unibep.plwww.unibep.pl
(e-mail)(www)
543-02-00-365000058100
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-15Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

Załączniki

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA