REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

ŚNIEZKA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
emitent prowadzący działalność wytwórczą
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi "MSR".
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi "MSR".
w walucie
data przekazania: 2020-05-22
FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA
(pełna nazwa emitenta)
ŚNIEZKAChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-854Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al Jana Pawła II23
(ulica)(numer)
014 681 11 11014 682 22 22
(telefon)(fax)
sekretariat@sniezka.comwww.sniezka.pl
(e-mail)(www)
8181433438690527477
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów167 765 128 507 38 160 29 901
Zysk z działalności operacyjnej20 068 17 276 4 565 4 020
Zysk brutto19 027 17 120 4 328 3 983
Zysk netto 15 332 14 109 3 487 3 283
- Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego14 217 14 035 3 234 3 266
- Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące1 115 74 254 17
Całkowity dochód za okres11 524 15 318 2 621 3 564
- Całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego11 204 14 606 2 549 3 398
- Całkowity dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące320 712 73 166
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 373 (16 029)540 (3 730)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(41 188)(11 033)(9 369)(2 567)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej28 234 26 738 6 422 6 221
Przepływy pieniężne netto, razem(10 581)(324)(2 407)(75)
Aktywa, razem735 248 473 722 161 511 110 135
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania425 360 189 941 93 438 44 159
Zobowiązania długoterminowe153 753 5 129 33 775 1 192
Zobowiązania krótkoterminowe271 607 184 812 59 664 42 967
Kapitał własny309 888 283 781 68 073 65 976
- Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej276 627 277 364 60 766 64 484
- Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli33 261 6 417 7 306 1 492
Kapitał zakładowy12 618 12 618 2 772 2 934
Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.)12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,22 1,12 0,28 0,26
- Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1,13 1,11 0,26 0,26
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,22 1,12 0,28 0,26
- Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1,13 1,11 0,26 0,26
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 24,56 22,49 5,39 5,23
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 24,56 22,49 5,39 5,23
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR)2,60 2,60 0,57 0,60
Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka SA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów117 437 114 877 26 713 26 729
Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 466 13 458 2 381 3 131
Zysk (strata) brutto10 299 12 665 2 343 2 947
Zysk (strata) netto7 501 10 022 1 706 2 332
Całkowity dochód za dany okres7 501 10 022 1 706 2 332
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 547 (21 776)1 717 (5 067)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(40 438)(10 806)(9 198)(2 514)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej28 940 29 607 6 583 6 888
Przepływy pieniężne netto, razem(3 950)(2 976)(899)(692)
Aktywa razem648 741 444 988 142 508 103 454
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania449 426 259 057 98 725 60 228
Zobowiązania długoterminowe203 095 80 927 44 614 18 815
Zobowiązania krótkoterminowe246 331 178 130 54 111 41 413
Kapitał własny199 315 185 931 43 783 43 227
Kapitał zakładowy12 618 12 618 2 772 2 934
Liczba akcji (w szt.)12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,59 0,79 0,14 0,18
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,59 0,79 0,14 0,18
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)15,80 14,74 3,47 3,43
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)15,80 14,74 3,47 3,43
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)2,602,60 0,570,60
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
RAPORT_1_KWARTAL_2020.pdfRaport 1 kwartał 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-22Witold WaśkoWiceprezes Zarządu
2020-05-22Bożena TabianProkurent

Załączniki

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA