Komunikaty spółek ESPI i EBI

ERBUD S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-31 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-05-14
ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Franciszka Klimczaka1
(ulica)(numer)
022 548-70-00022 548 70 10
(telefon)(fax)
info@erbud.plwww.erbud.pl
(e-mail)(www)
879-017-22-53005728373
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów439 746600 967100 026139 831
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 5785 7761 0411 344
Zysk (strata) brutto1 2743 372290785
Zysk (strata) netto-4241 823-96424
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej37 807-108 1368 600-25 161
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 887-2 688-884-625
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej9 4073 3882 140788
Przepływy pieniężne netto, razem43 327-107 4369 855-24 998
Aktywa razem1 210 6981 173 495265 953275 565
Zobowiązania długoterminowe127 887139 87428 09332 846
Zobowiązania krótkoterminowe804 919758 805176 816178 186
Kapitał własny277 892274 81661 04464 534
Kapitał zakładowy1 2811 281281301
Liczba akcji (w szt.)12 811 85912 811 85912 811 85912 811 859
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)21,6921,454,765,04
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,030,14-0,007
Jednostkowe dane ze sprawozdania sporządzonego na dzień 31-03-2020 r.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów284 909447 67464 807104 164
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 2113 178275739
Zysk (strata) brutto-1 9501 614-444376
Zysk (strata) netto-2 202902-501210
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 853-81 1961 786-18 892
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5 2656 1201 1981 424
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej18 3612 0224 176470
Przepływy pieniężne netto, razem31 479-73 0547 160-16 998
Aktywa razem738 930712 507162 320167 314
Zobowiązania długoterminowe66 66770 89414 64516 648
Zobowiązania krótkoterminowe463 409430 559101 797101 106
Kapitał własny208 854211 05445 87949 561
Kapitał zakładowy1 2811 281281301
Liczba akcji (w szt.)12 811 85912 811 85912 811 85912 811 859
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)16,3016,473,583,87
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,17-0,04
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
ERBUD S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe 31.03.2020.pdfSkonsolidoane SF sporządzone na dzień 31.03.2020 r. Grupy ERBUD
ERBUD S.A. jednostkowe sprawozdanie finansowe 31.03.2020.pdfJednostkowe SF za IQ 2020 sporządzone na dzień 31.03.2020
Raport Zarządu za I kwartał 2020 r_.pdfRaport Zarządu Jednostki Dominującej z Działalności w IQ 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-14Dariusz Grzeszczak Jacek Leczkowski Agnieszka GłowackaPrezes Zarząd Wiceprezes Zarządu Wceprezes ZaeząduDariusz Grzeszczak Jacek Leczkoswski Agnieszka Głowacka

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.