REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

ERBUD S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr20/2020
Data sporządzenia: 2020-04-30
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie Umów o łącznej wartości 68,74 mln zł netto ze spółkami należącymi do grupy EDF RENOUVELABLES S.A. przez Konsorcjum złożonym z ERBUD S.A. (Emitent) oraz PBDI S.A. (podmiot zależny od Emitenta).
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2020r. Emitent działając w Konsorcjum z firmą PBDI S.A z Torunia (podmiot zależny w 90% od Emitenta, Lider Konsorcjum) zawarł trzy Umowy na roboty budowlane, jak niżej: 1. a) Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): Wiatropol Ustka Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 50 , 66-400 Gorzów Wielkopolski; b) Całkowita wartość kontraktu netto: 26.970.633,00 PLN netto; c) Przedmiot kontraktu: roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Ustka; 2. a) Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): Starke Wind Górzyca Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 50 , 66-400 Gorzów Wielkopolski b) Całkowita wartość kontraktu netto: 26.832.091,29 PLN netto; c) Przedmiot kontraktu: roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Górzyca; 3. a) Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): Wiatropol Parnowo Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 50 , 66-400 Gorzów Wielkopolski; b) Całkowita wartość kontraktu netto: 14.940.246,37 PLN netto; c) Przedmiot kontraktu: roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Parnowo; Warunki dla powyższych kontraktów są jednakowe i przedstawiają się następująco: 1. Data zawarcia kontraktu: 30. kwietnia 2020r.; 2. Termin realizacji Umowy: 24 lipca 2021 roku 3. Warunki płatności: fakturowanie częściowe zgodnie z realizacją kamieni milowych. Faktury płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury; 4. Gwarancja należytego wykonania: 10 % wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej; 5. Gwarancja naprawy wad i usterek: 3% wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej z terminem obowiązywania wynoszącym 5 lat liczonych od daty otrzymania świadectwa przejęcia; 6. Kary: - za odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 10% wynagrodzenia netto; - za zwłokę w realizacji poszczególnych kamieni milowych – od 1.000,00 PLN do 5.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki. Łączna kwota kar umownych za zwłokę nie przekroczy 20% wynagrodzenia netto . Łączna kwota kar umownych za odstąpienie od Umowy oraz za zwłokę nie przekroczy 30 % wynagrodzenia netto . 7. Uwagi: Wartość robót realizowanych przez Emitenta nie przekroczy 30% wartości kontraktów.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Franciszka Klimczaka1
(ulica)(numer)
022 548-70-00022 548 70 10
(telefon)(fax)
info@erbud.plwww.erbud.pl
(e-mail)(www)
879-017-22-53005728373
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-30Jacek Leczkowski Agnieszka GłowackaWiceprezes Zarządu Wiceprezes ZarząduJacek Leczkowski Agnieszka Głowacka

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA