REKLAMA
Czytaj e-wydanie
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

GTC - formularz raportu rocznego

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2019
(rok)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-03-19
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
GTCBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-146Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Komitetu Obrony Robotników45A
(ulica)(numer)
022 16 60 700022 16 60 705
(telefon)(fax)
gtc@gtc.com.plwww.gtc.com.pl
(e-mail)(www)
527-00-25-113012374369
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Rachunek wyników
Udział w zysku jednostek zależnych, stowarzyszonych oraz współzależnych 219.129377.86450.97888.653
Pozostałe przychody operacyjne123.142113.19728.64826.558
Koszty działalności operacyjnej(37.541)(21.793)(8.734)(5.113)
Koszty finansowe(36.352)(40.040)(8.457)(9.394)
Pozostałe koszty operacyjne (3.136)(29.237)(730)(6.859)
Zysk przed opodatkowaniem337.242399.99178.45693.844
Podatek dochodowy(15.486)(10.592)(3.603)(2.485)
Zysk netto 321.756389.39974.85391.359
Zysk na jedną akcję (nie w tys.)0,660,820,150,19
Przepływy środków pieniężnych
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej97.742179.81622.73942.188
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej267.183(283.431)62.157(66.497)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej32.395(101.385)7.494(23.786)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych oraz współzależnych5.012.4965.116.8241.177.0571.189.959
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty523.314133.102122.81930.954
Pozostałe5.1827.7481.2171.802
Aktywa łącznie5.540.9925.257.6741.301.1611.222.715
Zobowiązania długoterminowe596.981616.418140.186143.353
Zobowiązania krótkoterminowe495.488273.527116.53563.611
Kapitał własny4.448.5234.367.7291.044.6221.015.751
Kapitał podstawowy48.55648.35411.00710.960
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2019 Raport Roczny Spolki GTC SA.pdfRaport roczny Spółki Globe Trade Centre SA za rok 2019
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-19Thomas KurzmannPrezes ZarząduThomas Kurzmann
2020-03-19Erez BonielCzłonek ZarząduErez Boniel
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-19Sandra KrążGłówna KsięgowaSandra Krąż

Załączniki

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA