REKLAMA
Czytaj e-wydanie
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

GTC - formularz skonsolidowanego raportu rocznego

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-03-19
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
GTCBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-146Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Komitetu Obrony Robotników45A
(ulica)(numer)
022 16 60 700022 16 60 705
(telefon)(fax)
gtc@gtc.com.plwww.gtc.com.pl
(e-mail)(www)
527-00-25-113012374369
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Skonsolidowany rachunek wyników
Przychody operacyjne729.637656.040169.762153.961
Koszty operacyjne(179.983)(180.469)(41.876)(42.378)
Zysk brutto z działalności operacyjnej549.654475.571127.886111.583
Koszty sprzedaży(8.669)(9.155)(2.017)(2.148)
Koszty administracyjne(61.934)(43.629)(14.410)(10.236)
Zysk / (strata) z aktualizacji wartości aktywów / utrata wartości nieruchomości inwestycyjnych i mieszkaniowych netto69.779171.83016.19040.125
Koszty finansowe netto (147.224) (127.050)(34.254)(29.808)
Zysk/(strata) netto 324.319392.89275.42192.020
Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tys.)0,660,820,150,19
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych (nie w tys.)484.659.406477.554.732484.659.406477.554.732
Skonsolidowane przepływy środków pieniężnych
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej435.849375.982101.40788.298
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej(42.447)(560.101)(9.882)(131.690)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej32.910(98.352)7.549(23.169)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu764.980345.961179.63680.456
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Nieruchomości inwestycyjne (ukończone i w budowie)8.888.6318.522.4322.087.2681.981.961
Grunty przeznaczone pod zabudowę komercyjną490.907563.760115.277131.107
Prawo do użytkowania aktywów189.439-44.485-
Grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 57.01354.60113.38812.698
Aktywa przeznaczone do sprzedaży-327.643-76.196
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty764.980345.961179.63680.456
Pozostałe352.127320.37862.68874.506
Aktywa łącznie10.743.09710.134.7752.522.7422.356.924
Zobowiązania długoterminowe5.076.8474.957.7101.192.1681.152.955
Zobowiązania krótkoterminowe1.157.938787.646271.912183.174
Kapitał własny4.508.3124.389.4191.058.6621.020.795
Kapitał podstawowy48.55648.35411.00710.960
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2019 Raport Roczny Grupy Kapitalowej GTC.pdfSkonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej GTC SA za rok 2019
2019 Consolidated annual report of the GTC Group.pdf2019 Consolidated annual report
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-19Thomas KurzmannPrezes ZarząduThomas Kurzmann
2020-03-19Erez BonielCzłonek ZarząduErez Boniel
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-19Sandra KrążGłówna KsięgowaSandra Krąż

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA