REKLAMA
Czytaj e-wydanie
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

GTC - Zawarcie umowy kredytowej dotyczącej refinansowania Galerii Jurajskiej w Częstochowie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr3/2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Zawarcie umowy kredytowej dotyczącej refinansowania Galerii Jurajskiej w Częstochowie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Globe Trade Centre S.A. („GTC”) informuje, że w dniu 13 lutego 2020 r. GTC Galeria CTWA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie („Galeria Jurajska”), spółka zależna od GTC, zawarła umowę kredytową z Erste Group Bank AG (“Erste Bank”) oraz Raiffeisen Landesbank Nieder?sterreich-Wien AG (“Raiffeisen Bank”) („Umowa Kredytowa”), dotyczącą refinansowania Galerii Jurajskiej położonej w Częstochowie („Projekt”). Kredyt w wysokości 130.000.000 EUR („Kredyt”) przeznaczony jest na refinansowanie obecnego kredytu. Galeria Jurajska jest zobowiązana płacić odsetki w wysokości stopy trzymiesięcznej EURIBOR, powiększonej o odpowiednią marżę. Termin zapadalności kredytu przypada na 31 marca 2025 roku. Kredyt będzie spłacany w ratach kwartalnych, a następnie w drodze spłaty jednorazowej pozostałej części kwoty głównej w terminie zapadalności. Kredyt zostanie zabezpieczony instrumentami typowymi dla tego rodzaju kredytów, między innymi: (i) hipoteką na nieruchomości; (ii) zastawem rejestrowym na udziałach w kapitale zakładowym Galerii Jurajskiej; (iii) zastawem rejestrowym na rachunkach bankowych Galerii Jurajskiej, oraz (iv) cesją wierzytelności, przelewem praw z polis ubezpieczeniowych. Zgodnie z Umową Kredytową do przypadków jej naruszenia, mogących spowodować zaspokojenie z zabezpieczeń ustanowionych na jej podstawie, zaliczają się między innymi poniższe okoliczności: (i) brak zapłaty należności w terminie ich wymagalności; (ii) nieprzestrzeganie zobowiązań finansowych (ang. financial covenants); (iii) istotny niekorzystny wpływ; (iv) sprzedaż nieruchomości związanej z Projektem lub zmiana struktury własności kredytobiorcy bez uprzedniej pisemnej zgody kredytodawców. Przypadki naruszenia umowy są typowe dla tego rodzaju kredytu. Wypłata kredytu na podstawie opisanej powyżej Umowa Kredytowa jest uzależniona od szeregu standardowych warunków zawieszających. Warunki umowy nie różnią się od standardowych warunków stosowanych w tego typu umowach. Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
GTCBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-146Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Komitetu Obrony Robotników45A
(ulica)(numer)
022 16 60 700022 16 60 705
(telefon)(fax)
gtc@gtc.com.plwww.gtc.com.pl
(e-mail)(www)
527-00-25-113012374369
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-13Thomas Kurzmann Prezes ZarząduThomas Kurzmann
2020-02-13Erez BonielCzłonek ZarząduErez Boniel

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA