REKLAMA
Czytaj e-wydanie
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

GTC - Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2020
Data sporządzenia: 2020-01-28
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości publicznej terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku: I. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok - 19 marca 2020 roku. II. Skonsolidowane raporty kwartale: - za I kwartał 2020 roku – 14 maja 2020 roku, - za III kwartał 2020 roku – 17 listopada 2020 roku. III. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 20 sierpnia 2020 roku. Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka informuje, o zamiarze stałego przekazywania w 2020 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
GTCBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-146Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Komitetu Obrony Robotników45A
(ulica)(numer)
022 16 60 700022 16 60 705
(telefon)(fax)
gtc@gtc.com.plwww.gtc.com.pl
(e-mail)(www)
527-00-25-113012374369
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-28Thomas Kurzmann Prezes ZarząduThomas Kurzmann
2020-01-28Erez BonielCzłonek ZarząduErez Boniel

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA