Komunikaty spółek ESPI i EBI

PRIMEBIT GAMES S.A. - Zawarcie umowy licencyjnej dotyczącej gry Clash

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr20/2019
Data sporządzenia: 2019-09-30
Skrócona nazwa emitenta
PRIMEBIT GAMES S.A.
Temat
Zawarcie umowy licencyjnej dotyczącej gry Clash
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2019 Prime Bit Games S.A. (dalej "Spółka") informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym umowy licencyjnej dotyczącej nowej wersji gry Clash z właścicielem praw do pierwowzoru, p. Jarosławem Modrzejewskim (dalej „Licencjodawca”). Na mocy umowy Spółka otrzymuje opcję do realizacji prawa do odpłatnej, wyłącznej, nieograniczonej licencji na tworzenie nowych wersji i adaptacji gry Clash oraz na korzystanie i dystrybucję z nowopowstałego utworu na obszarze całego świata bez ograniczeń czasowych. Spółka może skorzystać z opcji do 31.12.2024 r. Najistotniejsze zapisy umowy w zakresie warunków finansowych przewidują podział zysków oraz praw majątkowych z gry w proporcji: 85% dla Spółki oraz 15% dla Licencjodawcy, z uwzględnieniem kosztów promocji, które będę pokrywane w pierwszej kolejności. W przypadku nie wykonania prawa do opcji przez Licencjodawcę w postaci zawarcia umowy ostatecznej, Spółce przysługiwać będzie kara umowna w kwocie 100 tys. zł. Licencja jest udzielana na czas nieokreślony, a strony umowy zobowiązały się do jej niewypowiadania przez okres 10 lat.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PRIMEBIT GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRIMEBIT GAMES S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-213Rzeszów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Szlachecka 1
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-30Michał RęczkowiczPrezes ZarząduMichał Ręczkowicz

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.