Komunikaty spółek ESPI i EBI

GETBACK S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr69/2019
Data sporządzenia: 2019-09-13
Skrócona nazwa emitenta
GETBACK S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji ("Emitent") informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji. Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 29 listopada 2019 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 08/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku. Z uwagi na utratę zezwolenia administracyjnego przez Saturn TFI S.A. i przejściową utratę przez Emitenta dostępu do danych księgowych i informacji uzupełniających funduszy sekurytyzacyjnych, Emitent nie jest aktualnie w stanie podać terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji. Określenie nowej daty publikacji będzie możliwe po uzgodnieniach z biegłym rewidentem oraz bankami depozytariuszami. Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
(pełna nazwa emitenta)
GETBACK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-781Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pileckiego63
(ulica)(numer)
+48 71 771 01 01
(telefon)(fax)
sekretariat@getbacksa.plwww.getbacksa.pl
(e-mail)(www)
8992733884021829989
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-13Przemysław DąbrowskiWiceprezes Zarządu
2019-09-13Magdalena NawłokaWiceprezes Zarządu

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.