REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

OT LOGISTICS

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr79/2019
Data sporządzenia: 2019-09-13
Skrócona nazwa emitenta
OT LOGISTICS
Temat
Powzięcie informacji o decyzji w sprawie przyznania Spółce tymczasowego zabezpieczenia przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz wstępnej decyzji Sądu Arbitrażowego z dnia 13 sierpnia 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do: 1) raportu bieżącego nr 61/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., w którym Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) poinformował o wypowiedzeniu Allianz ZB d.o.o. (AZ) w trybie natychmiastowym umowy wspólników Luka Rijeka d.d. (Umowa Wspólników); 2) raportu bieżącego nr 63/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o powzięciu informacji o wysłaniu przez AZ zawiadomienia o rzekomym skorzystaniu z uprawnienia do wykonania opcji put na podstawie Umowy Wspólników (Zawiadomienie); 3) raportu bieżącego nr 71/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o powzięciu informacji o wstępnej (nieostatecznej) decyzji (preliminary award) przyznania Spółce tymczasowego zabezpieczenia przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy) w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. (Tymczasowe Zabezpieczenie); oraz 4) raportu bieżącego nr 72/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o złożeniu –– zgodnie z wymogami zawartymi w Tymczasowym Zabezpieczeniu – przed Sądem Arbitrażowym powództwa przeciwko AZ, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 13 września 2019 r., Spółka otrzymała pismo z Sądu Arbitrażowego obejmujące ostateczne postanowienie (award) (Postanowienie), zgodnie z którym Sąd Arbitrażowy: 1) uchylił Tymczasowe Zabezpieczenie przyznane Spółce w zakresie, w jakim odnosiło się ono do zawieszenia wszelkich skutków prawnych, jakie mogłyby zostać wywołane przez Zawiadomienie; oraz 2) potwierdził Tymczasowe Zabezpieczenie przyznane Spółce w zakresie, w jakim odnosiło się ono do zakazania AZ egzekwowania ewentualnych praw AZ wynikających z umowy zastawu na akcjach Luka Rijeka d.d. zawartej pomiędzy Spółką a AZ dnia 15 września 2017 r., które mogłyby przysługiwać AZ w związku z doręczeniem Spółce Zawiadomienia. Ochrona przyznana Spółce na mocy Postanowienia wygaśnie, jeżeli (i) Spółka nie złoży kaucji (guarantee deposit) na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń AZ wynikających z Umowy Wspólników w terminie przewidzianym przez Sąd Arbitrażowy oraz (ii) nie zostanie podtrzymana przez Sąd Arbitrażowy w kolejnym orzeczeniu wydanym w terminie przewidzianym w Postanowieniu. Spółka będzie informować o kolejnych etapach opisanego wyżej postępowania w osobnych raportach bieżących.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
OT LOGISTICS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OT LOGISTICSUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
71-430Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zbożowa4
(ulica)(numer)
+48 91 425 73 00+48 91 425 73 58
(telefon)(fax)
info@otlogistics.com.plwww.otlogistics.com.pl
(e-mail)(www)
8960000049930055366
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-13Radosław KrawczykPrezes Zarządu
2019-09-13Kamil JedynakCzłonek Zarządu

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA