REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

ELBUDOWA - Aktualizacja informacji nt. przeglądu dostępnych opcji finansowania działalności Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr99/2019
Data sporządzenia: 2019-09-13
Skrócona nazwa emitenta
ELBUDOWA
Temat
Aktualizacja informacji nt. przeglądu dostępnych opcji finansowania działalności Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 82/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. oraz nr 85/2019 z dnia 15 sierpnia 2019 r. dotyczących rozpoczęcia procesu negocjacji z dwoma inwestorami Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w związku z upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert wiążących objęcia akcji Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o nową emisję akcji, Emitent otrzymał w dniu 13 września 2019 roku: - ofertę wiążącą od jednego z inwestorów, tj. Zarmen sp. z o.o. ["Zarmen"], - pismo od drugiego z inwestorów, tj. PG Energy Capital Management Sp. z o. o. ["PG Energy"] wyjaśniające, iż złożenie oferty wiążącej i realizacja transakcji na warunkach i harmonogramie przewidywanym przez Spółkę nie jest możliwa, również ze względu na konieczność pozyskania przez PG Energy odpowiedniego finansowania oraz brak możliwości realizacji założeń inwestycyjnych, przy czym w przypadku możliwości realizacji potencjalnej transakcji w innych ramach czasowo-organizacyjnych, podmiot ten potwierdził zainteresowanie udziałem w procesie restrukturyzacji i dokonaniem inwestycji w akcje Spółki. Poniżej Emitent przekazuje najistotniejsze postanowienia oferty wiążącej złożonej przez Zarmen. Zgodnie z przedstawioną ofertą wiążącą Zarmen deklaruje gotowość objęcia 10.500.000 akcji nowej emisji serii F za cenę emisyjną w wysokości 3,00 PLN za jedną akcję, przy czym każdorazowo udział akcji objętych przez Zarmen w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki będzie nie niższy niż 64,83% oraz nie wyższy niż 65,5%. Oferta Zarmen została uwarunkowana wyłącznie uzyskaniem zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ["UOKiK"] na koncentrację. Odpowiednie zgłoszenie do Prezesa UOKiK zostało złożone przez Zarmen w dniu 6 sierpnia 2019 r. Ponadto, Zarmen: 1. złożył oświadczenie o posiadaniu odpowiednich środków finansowych wymaganych do zapłaty ceny za akcje, które zostało potwierdzone poprzez przedstawioną gwarancję bankową terminowej zapłaty, 2. zobowiązał się, w okresie 3 lat od objęcia akcji Emitenta, do niezbywania akcji w liczbie powodującej utratę kontroli nad Emitentem. Zgodnie z ofertą, intencją Zarmen, jako inwestora branżowego, jest realizacja obopólnych synergii oczekiwanych ze współpracy Emitenta z Grupą Kapitałową Zarmen, w tym możliwości korzystania przez Emitenta z rzeczowych i kapitałowych z jej zasobów. Zarmen przewiduje również udzielenie szeroko rozumianego wsparcia finansowego Spółki, w szczególności poprzez: 1. udzielenie Emitentowi kredytu kupieckiego na okres do 90 dni w kwocie do 30 mln PLN, 2. ewentualne poręczenie lub inną formę zabezpieczenia finansowania pomostowego w okresie strukturyzacji finansowej, oraz 3. ewentualne wsparcie Emitenta w formie pożyczki udzielonej w okresie wrzesień – listopad 2019 r. Termin ważności oferty Zarmen upływa dnia 30 września 2019 r. Emitent wskazuje w tym miejscu, iż ewentualne przyjęcie przez Spółkę powyższej oferty oraz, w następstwie, prowadzenie dalszych działań związanych z procesem dokapitalizowania Spółki z udziałem Zarmen uzależnione jest w pierwszej kolejności od decyzji akcjonariuszy Spółki, zwłaszcza od poddania pod głosowanie oraz uchwalenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego obrady zostaną wznowione w dniu 16 września 2019 r. ["NWZ"], uchwały umożliwiającej Zarządowi Emitenta realizację emisji akcji serii F spełniającej parametry otrzymanej oferty wiążącej. W przypadku podjęcia przez NWZ uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w formie umożliwiającej objęcie akcji nowej emisji serii F przez Zarmen, intencją Zarządu Emitenta jest podjęcie działań mających na celu zawarcie do końca września br. umowy subskrypcyjnej z tym podmiotem. Jednocześnie, zgodnie z informacjami przekazywanymi w raporcie bieżącym nr 98/2019 z dnia 13 września 2019 r., Emitent kontynuuje proces uzgodnień z bankami i ubezpieczycielami długoterminowej struktury finansowania [termsheet], oczekując na pozyskanie w ramach obu procesów dodatkowego finansowania na poziomie 60-80 mln złotych.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ELEKTROBUDOWA SA
(pełna nazwa emitenta)
ELBUDOWA Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Porcelanowa 12
(ulica) (numer)
(032) 25 90 100 032 20 52 760
(telefon) (fax)
elbudowa@elbudowa.com.pl elbudowa.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-35-506 271173609
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-13Jacek Podgórski Prezes Zarządu
2019-09-13Adam ŚwigulskiWiceprezes Zarządu

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA