Komunikaty spółek ESPI i EBI

KANIA - Pismo zarządcy do Sądu Rejonowego Katowice - Wchód w Katowicach

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr55/2019
Data sporządzenia: 2019-09-13
Skrócona nazwa emitenta
KANIA
Temat
Pismo zarządcy do Sądu Rejonowego Katowice - Wchód w Katowicach
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) informują, że w dniu 13 września 2019 r. zarządca ustanowiony dla Spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym złożył w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy pismo, w którym zwrócił się do Sądu o rozważenie czy w ww. postępowaniu nie zachodzą przesłanki do umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego, o których mowa w art. 325 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.), tj. czy z okoliczności sprawy, a w szczególności z zachowania dłużnika wynika, że układ nie zostanie wykonany. Podstawą ww. pisma jest okoliczność, iż zarządca nie ma obecnie dostępu do żadnych dokumentów Spółki z uwagi na fakt, iż w dniu 6 września 2019 r. dokumenty znajdujące się w Spółce zostały zabezpieczone przez Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Krajową Administrację Skarbową, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 48/2019, a także z uwagi na braki dokumentacyjne zastane w chwili obejmowania zarządu nad Spółką. Zarządca wskazuje, iż w konsekwencji powyższego zachodzą następujące ryzyka, które mogą wpłynąć na dalszy tok postępowania restrukturyzacyjnego Spółki: 1) brak jest możliwości przeprowadzenia badania due diligence Spółki, a co za tym idzie umożliwienie dokonania takiego badania i prowadzenia rozmów z potencjalnymi inwestorami; obecnie możliwa jest jedynie techniczna weryfikacja parku maszynowego dłużnika; 2) część kluczowych aktywów produkcyjnych Spółki, która była przedmiotem leasingu jest przedmiotem działań leasingodawców zmierzających do ich odzyskania. Leasingodawcy złożyli oświadczenia o wypowiedzeniu umów leasingu przeważającej większości z ww. aktywów przed dniem ustanowienia zarządcy. Obecnie podejmują działania mające na celu odzyskanie przedmiotów leasingu (Spółka informowała o tych okolicznościach w raporcie bieżącym nr 51/2019); 3) w toku przejmowania zarządu nad Spółką ujawniono, że w okresie około dwóch miesięcy poprzedzających ww. przejęcie zarządu, najprawdopodobniej na zlecenie zarządu Spółki wymontowano, a następnie wywieziono ze Spółki serwer z oprogramowaniem produkcyjnym, co powoduje, iż prowadzenie produkcji może stać się utrudnione lub nawet niemożliwe; 4) w toku przyspieszonego postępowania układowego Spółka zaciągnęła zobowiązania, z których niespłacona w terminie wartość szacowana jest na poziomie około 10-15 mln zł (bez wskazanych wcześniej zobowiązań z tyt. umów leasingu), z czego znaczna część to zobowiązania publicznoprawne. Ze względu na brak dokumentacji Spółki, ustalenie dokładnej kwoty zaległości bieżących jest utrudnione. Mimo zawarcia umowy o wykonanie usług na powierzonych surowcach, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 47/2019, istnieje uzasadnione ryzyko skierowania przez wierzycieli egzekucji do majątku Spółki w celu dochodzenia zaległych zobowiązań bieżących, co może doprowadzić do sparaliżowania działalności Spółki, a w konsekwencji niemożności realizacji ww. umowy. Zarządca dołączył do pisma skierowanego do Sądu odpis oświadczenia Cedrob S.A., w którym spółka ta, w związku z ostatnimi działaniami organów ścigania jakie miały miejsce na terenie zakładów Spółki jak i ujawnionym stanem faktycznym, wyraziła zaniepokojenie i obawę w zakresie możliwości przeprowadzenia rzetelnego badania due diligence, niezbędnego do przygotowania i zawarcia układu w toku toczącego się przyspieszonego postepowania układowego, jak również w zakresie faktycznych możliwości realizacji umowy o wykonanie usług na powierzonych surowcach zawartej w dniu 6 września 2019 r. Jednocześnie Cedrob S.A. podkreśliła, iż nadal wyraża chęć nabycia przedsiębiorstwa Spółki, jednak ze względu na zaistniałą sytuację i stan faktyczny wskazuje na preferowane nabycie ze skutkiem egzekucyjnym w postepowaniu sanacyjnym lub w drodze przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KANIASpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-200Pszczyna
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Korczaka5
(ulica)(numer)
604-978-717648-41-29
(telefon)(fax)
zmhksa@gmail.comwww.zmkania.pl
(e-mail)(www)
7440003325510258637
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-13Mirosław MozdżeńZarządca

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.