REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

LABO PRINT S.A - formularz raportu półrocznego

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-09-12
LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LABO PRINT S.AUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
60-471POZNAŃ
(kod pocztowy)(miejscowość)
Szczawnicka1
(ulica)(numer)
+48 (61) 841 18 89+48 (61) 843 25 37
(telefon)(fax)
office@laboprint.euwww.laboprint.eu
(e-mail)(www)
779-23-85-780301622668
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów403613698894128725
Zysk (strata ) na działalności operacyjnej 27793832648904
Zysk (strata) brutto31713441739812
Zysk (strata) netto23802631555621
Bilans , dane na dzień30 czerwca 201930 czerwca 201830 czerwca 201930 czerwca 2018
Suma bilansowa58923523181385812167
Aktywa trwałe400083851594098957
Aktywa obrotowe189151380344483210
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania407363582495808331
Zobowiązania długoterminowe192341925845244479
Zobowiązania krótkoterminowe215021656650573853
Kapitał własny181871649442773836
Kapitał zakładowy36183618851841
Rachunek przepływów pieniężnych za okresod 01.01 do 30.06.2019od 01.01 do 30.06.2018od 01.01 do 30.06.2019od 01.01 do 30.06.2018
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej416542439711001
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5287-7643-1233-1803
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3644626850148
Przepływy netto razem2522-2774588-654
Liczba akcji (szt.)3618361836183618
Rachunek zysków i strat za okresod 01.01 do 30.06.2019od 01.01 do 30.06.2018od 01.01 do 30.06.2019od 01.01 do 30.06.2018
Średnia ważona liczba akcji ( szt.)3617600361760036176003617600
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji ( szt.)3617600361760036176003617600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR)0,660,730,150,17
Zysk/strata rozwodniony na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR)0,660,730,150,17
Średnioważona liczba akcji zwykłych dla zysku zannualizowanego3617600361760036176003617600
Zysk (strata)zannualizowany na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR)0,830,510,190,12
Bilans , dane na dzień30 czerwca 201930 czerwca 201830 czerwca 201930 czerwca 2018
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)5,034,561,181,06
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)5,034,561,181,06
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,000,190,000,04
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
PlikOpis
Labo Print SA raport półroczny 1H2019 ostateczny podpisy-sig-sig.pdfRaport półroczny
2410 Labo Print 30.06.2019 PSF MSSF skrócone emitent PL-sig.pdfRaport z przeglądu
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-12Krzysztof FrycPrezes Zarządu
2019-09-12Wiesław NiedzielskiWiceprezes Zarządu

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA