REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

TRANS POLONIA S.A. - Wybór firmy audytorskiej do zbadania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr18/2019
Data sporządzenia: 2019-06-12
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Wybór firmy audytorskiej do zbadania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Trans Polonia S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu 12 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki, po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu, działając na podstawie par. § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, postanowiła wybrać Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (dalej „Audytor”) do przeprowadzenia: - przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Trans Polonia za I półrocze 2019 oraz za I półrocze 2020 roku - skróconego śródrocznego sprawozdania jednostkowego Trans Polonia S.A. za I półrocze 2019 roku oraz za I półrocze 2020 roku. Audytor został wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 130. Spółka korzystała już z usług Audytora jako biegłego rewidenta do: - przeprowadzenia przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia za I półrocze 2016 r, I półrocze 2017 r. i I półrocze 2018 r oraz skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2016 r., I półrocze 2017 r. i I półrocze 2018 r; - przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok obrotowy 2016, 2017 i 2018; Umowa z audytorem zostanie zawarta na czas wykonania przedmiotu umowy.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRANS POLONIA S.A.usługi inne
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
83-110Tczew
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rokicka16
(ulica)(numer)
+48-58-533-90-15+48-58-533-90-10
(telefon)(fax)
kl@transpolonia.plwww.transpolonia.pl
(e-mail)(www)
5932432396193108360
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-12Krzysztof LuksWiceprezes Zarządu
2019-06-12Adriana BosiackaCzłonek Zarządu

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA