REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

PROPERTY LEASE FUND S.A. - Przekazanie środków pieniężnych na częściową spłatę wartości nominalnej obligacji serii C, D, E

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr10/2019
Data sporządzenia: 2019-06-12
Skrócona nazwa emitenta
PROPERTY LEASE FUND S.A.
Temat
Przekazanie środków pieniężnych na częściową spłatę wartości nominalnej obligacji serii C, D, E
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Property Lease Fund S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 12 czerwca 2019 r. powziął informację o przekazaniu przez administratora zabezpieczeń obligacji, środków pieniężnych na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("KDPW") (obligacje serii C, E) oraz na rachunki obligatariuszy (obligacje serii D) w łącznej kwocie 128.582,56 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote 56/100). Przeksięgowanie środków przez KDPW na rachunki obligatariuszy nastąpi zgodnie z harmonogramem realizacji wypłat KDPW w dniu 14 czerwca 2019 r. Środki pieniężne pochodzą z przejętego zbioru wierzytelności leasingowych, o czym Emitent informował komunikatem giełdowym nr 21/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. Spłaty wartości nominalnej obligacji serii C, D i E będą odbywały się w cyklach miesięcznych. Łączna wartość środków pieniężnych wypłaconych przez administratora zabezpieczeń oraz przekazanych obligatariuszom z rachunków spółki wynosi 2.837.453,75 zł (dwa miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 75/100).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PROPERTY LEASE FUND SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PROPERTY LEASE FUND S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-246Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
B. Winklera1
(ulica)(numer)
+48 71 780 60 66+48 71 780 60 66
(telefon)(fax)
biuro@plfund.plwww.plfund.pl
(e-mail)(www)
7661972117301352743
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-12Marcin PawłowskiPrezes ZarząduMarcin Pawłowski

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA