REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

IMPEXMET - Zawiadomienie o zmianie udziałów

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr18/2019
Data sporządzenia: 2019-05-16
Skrócona nazwa emitenta
IMPEXMET
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziałów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Impexmetal S.A. z siedziba w Warszawie („Impexmetal”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, „Ustawa o ofercie”) od Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Boryszew S.A.”) w imieniu podmiotów działających na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Boryszew S.A., Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie oraz SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („SPV Boryszew 3”) („Strony”) w dniu 16 maja 2019 roku („Porozumienie”) dotyczące łącznego udziału Stron, jako działających w porozumieniu w wyniku zawarcia tego Porozumienia, w ogólnej liczbie głosów w Impexmetal. Przed zawarciem Porozumienia, każda ze Stron posiadała następującą liczbę akcji Impexmetal: • Boryszew posiadała bezpośrednio 117.500.968 (słownie: sto siedemnaście milionów pięćset tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji Impexmetal, stanowiących po zaokrągleniu 61,84% udziału w kapitale zakładowym Impexmetal, uprawniających do 117.500.968 (słownie: stu siedemnastu milionów pięciuset tysięcy dziewięćset sześćdziesięciu ośmiu) głosów, co stanowi po zaokrągleniu 61,84% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, przy czym dodatkowo do stanu posiadania Boryszew wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne, w tym wlicza się liczbę głosów posiadanych przez Impexmetal, w stosunku do której Boryszew jest podmiotem dominującym, tj. 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji, stanowiących po zaokrągleniu 0,315% udziału w kapitale zakładowym Impexmetal, uprawniających do 600.000 (słownie: sześciuset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, stanowiących po zaokrągleniu 0,315% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal oraz liczbę głosów posiadanych przez SPV Boryszew 3, w stosunku do której Boryszew jest podmiotem dominującym, tj. 7.279.032 (słownie: siedem milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dwie) akcje Impexmetal, stanowiące po zaokrągleniu 3,83% udziału w kapitale zakładowym Impexmetal, uprawniające do 7.279.032 (słownie: siedmiu milionów dwieście siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy trzydzieści dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, stanowiących po zaokrągleniu 3,83% ogólnej liczby głosów na Walnym zgromadzeniu Impexmetal; • Impexmetal posiadała bezpośrednio 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji własnych, stanowiących po zaokrągleniu 0,315% udziału w kapitale zakładowym Impexmetal, uprawniających do 600.000 (słownie: sześciuset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, stanowiących po zaokrągleniu 0,315% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal; • SPV Boryszew 3 posiadała bezpośrednio 7.279.032 (słownie: siedem milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela Impexmetal, stanowiące po zaokrągleniu 3,83% udziału w kapitale zakładowym Impexmetal, uprawniające do 7.279.032 (słownie: siedmiu milionów dwieście siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy trzydzieści dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących po zaokrągleniu 3,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal. Po zawarciu Porozumienia, Strony Porozumienia posiadają łącznie 125.380.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji Impexmetal, stanowiących po zaokrągleniu 65,99% udziału w kapitale zakładowym Impexmetal i uprawniających do 125.380.000 (słownie: stu dwudziestu pięciu milionów trzystu osiemdziesięciu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, stanowiących po zaokrągleniu 65,99% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal. Po zawarciu Porozumienia, każda ze Stron posiada następującą liczbę akcji Impexmetal: • Boryszew posiada 117.500.968 (słownie: sto siedemnaście milionów pięćset tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji Impexmetal, stanowiących po zaokrągleniu 61,84% udziału w kapitale zakładowym Impexmetal, uprawniających do 117.500.968 (słownie: stu siedemnastu milionów pięciuset tysięcy dziewięćset sześćdziesięciu ośmiu) głosów, co stanowi po zaokrągleniu 61,84% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, Przy czym dodatkowo do stanu posiadania Boryszew wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne, w tym wlicza się liczbę głosów posiadanych przez Impexmetal, w stosunku do której Boryszew jest podmiotem dominującym, tj. 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji, stanowiących po zaokrągleniu 0,315% udziału w kapitale zakładowym Impexmetal, uprawniających do 600.000 (słownie: sześciuset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, stanowiących po zaokrągleniu 0,315% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal oraz liczbę głosów posiadanych przez SPV Boryszew 3, w stosunku do której Boryszew jest podmiotem dominującym, tj. 7.279.032 (słownie: siedem milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dwie) akcje Impexmetal, stanowiące po zaokrągleniu 3,83% udziału w kapitale zakładowym Impexmetal, uprawniające do 7.279.032 (słownie: siedmiu milionów dwieście siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy trzydzieści dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, stanowiących po zaokrągleniu 3,83% ogólnej liczby głosów na Walnym zgromadzeniu Impexmetal; • Impexmetal posiada 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji własnych, stanowiących po zaokrągleniu 0,315% udziału w kapitale zakładowym Impexmetal, uprawniających do 600.000 (słownie: sześciuset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, stanowiących po zaokrągleniu 0,315% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal; • SPV Boryszew 3 posiada 7.279.032 (słownie: siedem milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela Impexmetal, stanowiące po zaokrągleniu 3,83% udziału w kapitale zakładowym Impexmetal, uprawniające do 7.279.032 (słownie: siedmiu milionów dwieście siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy trzydzieści dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących po zaokrągleniu 3,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal. Podmiotami zależnymi od Boryszew posiadającymi akcje Impexmetal są Impexmetal i SPV Boryszew 3. Brak jest podmiotów zależnych od Impexmetal oraz SPV Boryszew 3 posiadających akcje Impexmetal. Ponadto Boryszew informuje, że: • Strony Porozumienia nie są stronami jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Impexmetal w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie, • nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Impexmetal; • nie występują instrumenty finansowe dotyczące akcji Impexmetal, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy o ofercie. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy o ofercie wynosi 125.380.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, stanowiących po zaokrągleniu 65,99% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
IMPEXMETAL SA
(pełna nazwa emitenta)
IMPEXMETMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska76
(ulica)(numer)
022 6586568022 6586405
(telefon)(fax)
info@impexmetal.com.plwww.impexmetal.com.pl
(e-mail)(www)
525-00-03-551011135378
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-16Piotr Szeliga Prezes Zarządu
2019-05-16Małgorzata IwanejkoCzłonek Zarządu

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA