REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

MABION S.A. - formularz raportu kwartalnego

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1/2019
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/ MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-05-16
MABION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MABION S.A.Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
95-050Konstantynów Łódzki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Langiewicza60
(ulica)(numer)
+48 42 207 78 90 wew. 112+48 42 203 27 03
(telefon)(fax)
info@mabion.euwww.mabion.eu
(e-mail)(www)
7752561383100343056
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług0 0 0 0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-14 509 -14 067 -3 376 -3 367
Zysk (strata) brutto / przed opodatkowaniem-14 985 -14 349 -3 487 -3 434
Zysk (strata) netto-14 985 -14 349 -3 487 -3 434
Średnio ważona liczba akcji13 720 772 11 800 000 13 720 772 11 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-1,09 -1,22 -0,25 -0,29
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-1,09 -1,22 -0,25 -0,29
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-13 601 -18 804 -3 165 -4 500
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 637 -726 -846 -174
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-479 191 830 -111 45 910
Przepływy pieniężne netto, razem-17 717 172 300 -4 122 41 236
Dane na datę bilansową:31.03.201931.03.201831.03.201931.03.2018
Aktywa razem128 291 261 202 29 826 62 065
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania101 162 329 709 23 519 78 344
Zobowiązania długoterminowe35 216 15 738 8 187 3 740
Zobowiązania krótkoterminowe65 946 313 971 15 332 74 604
Kapitał własny27 129 -68 507 6 307 -16 278
Kapitał zakładowy1 372 1 180 319 280
Liczba akcji na koniec okresu13 720 772 11 800 000 13 720 772 11 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)9,35 22,14 2,17 5,26
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)9,35 22,14 2,17 5,26
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,00 0,00 0,00 0,00
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Mabion MSSF IQ2019_final-sig-sig-sig-sig.pdfMabion_MSSF 2019 Q1
Pozostale informacje Mabion SA IQ2019_final-sig-sig-sig.pdfMabion_Pozostale_Informacje_do_Raportu Kwartalnego_Q1_2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-16Artur ChabowskiPrezes ZarząduArtur Chabowski
2019-05-16Sławomir JarosCzłonek ZarząduSławomir Jaros
2019-05-16Grzegorz GrabowiczCzłonek ZarząduGrzegorz Grabowicz
2019-05-16Jarosław WalczakCzłonek ZarząduJarosław Walczak

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA