REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

OEX - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2019-05-16
OEX S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OEXTelekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
F. Klimczaka1
(ulica)(numer)
22 395 61 33
(telefon)(fax)
sekretariat.zarzad@oex.ploex.pl
(e-mail)(www)
7791580574630822208
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ OEX
I. Przychody ze sprzedaży149 764138 87034 84733 235
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 7974 3111 1161 032
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem2 8182 113656506
IV. Zysk (strata) netto1 7151 659399397
V. Zysk(strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego1 4881 506346360
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej20 0193 3824 658809
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 212-1 303-747-312
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej-15 181-2 382-3 532-570
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów1 626-303378-73
X. Aktywa449 651317 434104 53875 427
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania304 440206 83070 77949 146
XII. Zobowiązania długoterminowe151 95545 66435 32810 850
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe152 485161 16635 45138 295
XIV. Kapitał własny145 211110 60433 76026 281
XV. Kapital zakładowy1 5981 378372327
XVI. Średnia ważona liczba akcji7 989 9846 888 5397 989 9846 888 539
XVII. Zysk na akcję (PLN; EUR)0,190,220,040,05
XVIII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN;EURO)0,190,220,040,05
XIX. Liczba akcji w sztukach7 989 9846 888 5397 989 9846 888 539
XX. Wartość księgowa na jedna akcję18,1716,064,233,82
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EURO)18,1716,064,233,82
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EURO)
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE OEX S.A.
I. Przychody ze sprzedaży1 5711 543366369
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej71624
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem-316-463-74-111
IV. Zysk (strata) netto-259-381-60-91
V. Zysk(strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego-259-381-60-91
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-944-602-220-144
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-303-140-71-34
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej-2 641-634-615-152
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-3 888-1 376-905-330
X. Aktywa166 019143 26038 59734 041
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania52 40558 79212 18413 970
XII. Zobowiązania długoterminowe43 35522 47410 0805 340
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe9 05036 3182 1048 630
XIV. Kapitał własny113 61484 46826 41420 071
XV. Kapital zakładowy1 5981 378372327
XVI. Średnia ważona liczba akcji7 989 9846 888 5397 989 9846 888 539
XVII. Zysk na akcję (PLN; EUR)-0,03-0,06-0,01-0,01
XVIII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN;EURO)-0,03-0,06-0,01-0,01
XIX. Liczba akcji w sztukach7 989 9846 888 5397 989 9846 888 539
XX. Wartość księgowa na jedna akcję14,2212,263,312,91
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EURO)14,2212,263,312,91
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EURO)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Grupa OEX skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019r..pdfRaport kwartalny za I kwartał 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-16Robert Krasowskiczłonek zarzadu
2019-05-16Tomasz Słowińskiczłonek zarzadu

Załączniki

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA