REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

PEKABEX - Zawarcie aneksu do umowy o kredyt nieodnawialny przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr15/2019
Data sporządzenia: 2019-05-16
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o kredyt nieodnawialny przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Development sp. z o.o. ("Kredytobiorca") zawarła z BNP Paribas Bank S.A. („Bank”) aneks („Aneks”) do umowy o kredyt nieodnawialny, o zawarciu którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. („Umowa”) Zawarcie Aneksu związane jest z realizacją drugiego etapu projektu budowlanego polegającego na budowie 4 bloków mieszkalnych na nieruchomości w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 9, o którym Emitent informował w raportach bieżących 40/2017 z dnia 14 września 2017 r. oraz 52/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. Na podstawie zawartego Aneksu, Bank udostępnił Kredytobiorcy drugą transzę kredytu („Transza B”)w wysokości 24 000 000 złotych na okres do dnia 31 lipca 2022 r. Kredyt zostanie udostępniony w transzach w zależności od postępu robót. W związku z zawarciem Aneksu doszło do zwiększenia zabezpieczeń wynikających z zawartej Umowy: 1. poręczenia wg prawa cywilnego udzielone przez Emitenta oraz jego spółki zależne: Pekabex Bet S.A., Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A., Pekabex Pref S.A., Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o.o. oraz Pekabex Inwestycje II S.A. zostały zwiększone do kwoty 26 400 000,00 złotych każde, 2. hipoteka umowna ustanowiona na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 9, która stanowi własność Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PO1P/00115614/0 („Nieruchomość”) została zwiększona do kwoty 36 000 000,00 złotych, 3. suma ubezpieczenia wynikająca z cesji z praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości (rozpoczętej budowy) nie może być mniejsza niż 24 000 000,00 złotych, 4. suma ubezpieczenia wynikająca z cesji z praw polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości (gotowych budynków) nie może być mniejsza niż 24 000 000,00 złotych. Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKABEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-462Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Szarych Szeregów27
(ulica)(numer)
61 821 04 0061 822 11 42
(telefon)(fax)
info@pekabex.plwww.pekabex.pl
(e-mail)(www)
777-00-00-844630007106
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-16Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu
2019-05-16Beata ŻaczekWiceprezes Zarządu

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA